2010 - 2011 Pedagojik Formasyon Başvuru Tarihleri


Mezunlara yönelik pedagojik formasyon sertifikası veren üniversiteleri ve açılan kontenjanları YÖK'ün açıklamasının ardından bildiğiniz üzere sitemizde yayınlamıştık. YÖK'ün onayıyla pedagojik formasyonsertifikası veren üniversiteler başvuru şartları ve tarihlerini içeren duyuruları vermeye başlamıştır, bu nedenle duyurularına ulaşabildiğimiz üniversitelerin başvuru tarihlerine aşağıda yer vereceğiz. Sizlerden gelen bilgi ve önerilerle bu sayfayı güncel tutmak istiyoruz.


YÖK tarafından açıklanan mezunlar için pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan üniversiteler aşağıdaki gibi gibidir.
- Adnan Menderes Üniversitesi 250
- Akdeniz Üniversitesi 250
- Ankara Üniversitesi 500
- Anadolu Üniversitesi 300
- Atatürk Üniversitesi 500
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 250
- Dumlupınar Üniversitesi 250
- Fırat Üniversitesi 250
- Gazi Üniversitesi 500
- Gaziantep Üniversitesi 250
- Gaziosmanpaşa Üniversitesi 250
- İstanbul Üniversitesi 500
- Kırıkkale Üniversitesi 250
- Marmara Üniversitesi 500
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 250
- Mersin Üniversitesi 250
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 500
- Rize Üniversitesi 200
- Sakarya Üniversitesi 500
- Selçuk Üniversitesi 500
- Trakya Üniversitesi 250
- Uludağ Üniversitesi 250
- Yıldız Teknik Üniversitesi 500

2010-2011 Üniversitelere Pedagojik Formasyon Sertifikası İçin Başvuru Tarihleri
Adnan Menderes Üniversitesi (Bilinmiyor)

Akdeniz Üniversitesi 

2010-2011 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı verilecektir.
PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
Ön Başvuru Tarihleri:
16 Ağustos 2010 - 03 Eylül 2010
Değerlendirme Tarihleri:
06 - 08 Eylül 2010
Sonuçların İlan Tarihi:
08 Eylül 2010
Kesin Kayıt Tarihi:
13 - 17 Eylül 2010
Eğitim-Öğretim Başlama Tarihi:
13 Eylül 2010

Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Yönergesini görmek için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi (Bilinmiyor)

Anadolu Üniversitesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT ESASLARI

Ön Kayıt Başvuru Tarihleri ve Kabul Esasları
1. Başvuracak öğrencilerin Genel Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması ve alt sınıflardan en fazla 2 başarısız dersinin olması gerekir. Mezun öğrencilerin ise, diploma notunun 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
2. Pedagojik formasyon sertifikası sadece öğretmenliğe başvurusu için gerekli olup, öğretmenlik hakkı ancak Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamındadır.
3. Lisans düzeyinde alınan Pedagojik Formasyon Sertifikası, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diplomasının sağladığı özlük haklarını sağlamaz.
4. Derslere devam zorunluluğu, sınavlar ve başarı notunun belirlenmesinde, Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ön Kayıt Başvuru Tarihleri : 13-17 Eylül 2010
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı : 18 Eylül 2010
Kesin Kayıt Tarihleri : 20-24 Eylül 2010
Yedek Liste İlanı : 25 Eylül 2010
Yedek Liste Kayıt Tarihi : 27-28 Eylül 2010

Ön Kayıt Başvurusunda İstenilen Belgeler
1. Dilekçe
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Not durum belgesi (Transkript)
4. Mezun öğrencilerden onaylı diploma fotokopisi

Kesin Kayıt Yaptıracak Öğrencilerden İstenilen Belgeler
1. 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4,5x6 cm. ebadında, son altı ay içinde, önden başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
2. Kayıt ücreti ödendiğine ilişkin banka dekontu.

* Ön kayıtlar ve kesin kayıtlar Eğitim Fakültesi öğrenci işlerinde 09.00-17.30 saatleri arasında yapılacaktır.
Pedagojik Formasyon Yönergesi

Atatürk Üniversitesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE
LİSANS MEZUNU DURUMUNDA OLANLAR İÇİN AÇILACAK
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DUYURU

1. Aşağıda isimleri ve kontenjan sayıları belirtilen Üniversitemiz Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Eğitimi verilecektir.

1. Müracaat edecek adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26/03/2010 tarih ve 10678 sayılı yazıları gereği, mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 veya 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir.
2. Müracaatlar, Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek form dilekçe ile 1-14 Eylül 2010 tarihleri arasında, Atatürk Üniversitesi mezunları için mezun olunan Fakülteye yapılacaktır. Üniversitemiz harici üniversitelerden mezun olanlar ise, müracaatlarını mezun oldukları fakülteye denk gelen birime yapacaklardır. Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, 14 Eylül 2010 günü mesai sonuna kadar evrakların ilgili birime ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, eksik evrakla müracaat halinde işleme konulmayacaktır.
3. Başvuru için gerekli belgeler
a. Onaylı lisans diploma örneği,
b. Onaylı not döküm belgesi,
c. Nüfus cüzdanı fotokopisi
d. İki adet fotoğraf
4. Pedagojik Formasyon Eğitimine kayıt hakkı kazananların ilânı 20 Eylül 2010 tarihinde ilgili birimlerce yapılacaktır.
5. Kesin kayıtlar 21-24 Eylül 2010 tarihleri arasında ilgili birimlerce yapılacaktır.
6. Kayıt hakkı kazananlar için 600 TL tutarındaki öğrenim ücreti, iki taksit halinde alınacaktır. İlk taksit tutarı (300TL), kayıt sırasında belirtilecek bankaya yatırılacaktır. Öğrenim ücretleri ile ilgili olarak YÖK tarafından daha sonra yapılacak düzenlemeler öğrencinin ödeyeceği ücretlere yansıtılacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Pedagojik Sertifika Eğitimi Programlarına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında belirtilen alanlardan mezun olanlar kabul edilecektir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Bilinmiyor)

Dumlupınar Üniversitesi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI DUYURUSU
1- 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Programı uygulanacaktır.
2- 2,50 Genel Not Ortalamasını (GNO) sağlayan Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Matematik, Fizik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih, Kimya Bölümlerine ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik, Resim ve Seramik Bölümlerine kayıtlı öğrencilerimiz 5. yarıyıldan itibaren ders kayıt döneminde bu programa da kayıt yaptırabileceklerdir.
3- GNO 2,5 üzerinde olan Mezun öğrencilerimiz için 250 kontenjan ayrılmış olup, bu kontenjanların bölümlere göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Biyoloji
25
Matematik
20
Fizik
20
Türk Dili ve Edebiyatı
45
Sosyoloji
45
Tarih
45
Kimya
20
Grafik + Resim + Seramik
30
* Bu bölümler dışında yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
4- Bu programa ait Öğrenim Harcı kesin kayıt döneminde duyurulacaktır.
5- Pedagojik Formasyon Programı Kayıt İşlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde internet üzerinden yapılacaktır.
Mezun Öğrencilerimizin Kayıtları
08 Eylül 2010 Ön kayıtların son günü
13 Eylül 2010 Kesin kayıt yaptıracak öğrenciler ile yedek öğrencilerin
listelerinin duyurulması.15-16-17 Eylül 2010 Kesin kayıt tarihleri
20 Eylül 2010 Yedek öğrenci kayıtları
** Kesin kayıtlar şahsen yapılacaktır. Kayıt için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir. Pedagojik Formasyon Programı koşullarına uymayan ve gerekli belgeleri tamamlamayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.
İstenilen Belgeler
- Diploma (onaylı fotokopisi)Transkript (aslı)
6 adet fotoğraf
- Nüfus Cüzdan fotokopisi
- Dilekçe (Fakültede doldurulacaktır)
- Dekont (aslı)
Üniversitemiz ilgili Fakültelerin 3. sınıflarına kayıtlı öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Programı ders kayıtları lisans programı ders kayıtları ile birlikte (15 -16-17 Eylül 2010) danışmanları tarafından yapılacaktır.
Müracaat Yeri : DPÜ Fen Edebiyat FakültesiTelefon : 0 274 2652051/3009
Faks : 0 274 2652056

Fırat Üniversitesi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEZUNLAR İÇİN
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KURSU

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Diploma Not ortalaması 2.50 (65.00) ve üstü olacak. Müracaatın fazla olması durumunda not ortalamasına göre sıralama yapılacaktır.
2-Fen Fakültesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı mezunu olmak

KONTENJANLAR

I. Fen Fakültesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
1. Matematik: 30
2. Biyoloji: 25
3. Kimya: 25
4. Fizik: 20
5. Türk Dili ve Edebiyatı 40
6. Tarih: 35
7. Sosyoloji: 15
8. Coğrafya: 15
9. Batı Dilleri ve Edeb. 5
I. İlahiyat Fakültesi: 20
II. İletişim Fakültesi: 10
III. Devlet Konservatu: 10 Toplam: 250

BAŞVURU SÜRESİ

Ön Kayıt: 23 Ağustos 2010 - 03 Eylül 2010
Başvuruların İlan Edilmesi: 03 Eylül 2010Kesin Kayıt: 06-15 Eylül 2010 ( Banka Dekontu olanlar)

KURS ÜCRETİ
3.000,00 TL

KURS SÜRESİ
20 Eylül 2010 - 22 Mayıs 2011

BAŞVURU YERİ ve EVRAKLARI

Eğitim Fakültesi Dekanlığına yapılacaktır
1. Dilekçe (Sayfa 2 deki Belge)
2. Not Döküm Belgesi
3. Diploma Fotokopisi

Müracaat: Banka dekontu ve müracaat formu ile birlikte şahsen veya posta ile:
Eğitim Fakültesi A Blok 2. Kat Eğitim Bilimleri Bölümü (Hakan ÇAĞLAR)
Tel: 0 424 237 00 00 / 4930

NOT: Kurs ücreti, T.C. Ziraat Bankası Fırat Üniversitesi Şubesindeki TR520001001586 13535467-5001-104 Nolu Döner Sermaye Hesabına 1.500,00 TL “Pedagojik Formasyon Eğitimi Kurs Ücreti (Eğitim Fakültesi)” adıyla yatırılacaktır.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

Gazi Üniversitesi (Bilinmiyor)

Gaziantep Üniversitesi
ÖNEMLİ DUYURU

2010-2011 öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Pedagojik Formasyon programına ön kayıtlar 13-17 Ağustos 2010 tarihleri arasında alınarak asil ve yedek liste sıralamaları yapılmıştı. Ancak, mükerrer ve kriterlere uymayan başvurular, virüslü mailler ve diğer teknik nedenler yüzünden yapılan değerlendirmelerin sağlıklı olmadığı anlaşılmıştır. Bu yüzden 13-17 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılan başvurular iptal edilmiş olup aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda yeniden başvuru alınacaktır.
Başvururular Gaziantep Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.
Başvuruda istenen belgeler:
Onaylı diploma veya mezuniyet belgesi
Onaylı transkript
Başvuru dilekçesi (GÜSEM’ den alınacak)
Yurt dışındaki üniversitelerden başvuranlar için denklik belgesi
Türkiye Halk Bankası Şirehan Şubesi (Kampüs içinde) nezdindeki TR370001200129500016100002 hesaba 30 TL yatırdıklarını gösteren dekont (Kesin kayıt hakkı kazanamayanların ücretleri iade edilmeyecektir) 3. Toplam kontenjan 250 olup; aşılması halinde kontenjanın % 70’i Gaziantep Üniversitesi, % 30’u diğer üniversitelerden mezun olanlara ayrılmıştır.
Doküman/Dosya
on_kayit_formu-pedagojik_formasyon_1695.doc

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Bilinmiyor)

İstanbul Üniversitesi

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı
İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTANBUL-SEM) ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) işbirliği ile verilecek olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
ÖN KAYIT FORMU

(23-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında aktif olacaktır).Adaylar 23-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında tüm hafta boyunca web sitemizden online olarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıtlar sadece web sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Önemli Tarihler
Ön Başvuru Tarihleri:
Pzt, 23/08/2010 (Tüm gün) - Sal, 31/08/2010 (Tüm gün)
Kabul Edilenlerin İlan Tarihi:
Sal, 07/09/2010
Kayıt Tarihleri:
Pzt, 13/09/2010 - 09 - Cum, 17/09/2010 - 16
Kayıt Yeri:
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ön Lisans Binası- Beyazıt
Kayıt Bilgileri
Kimler Katılabilir:
Sertifika programına başvurabilmek için adayın:
a) Üniversitenin "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge"sinde yer alan ve aşağıdaki tabloda belirtilen fakülte/yüksekokulun hizasında yazılı lisans programından mezun olması,
b) Mezuniyet ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir. (Gerekli hallerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Cetveli uygulanır-Güncelleme-23 Agu 2010)
Fakülte / Yüksekokul
Program
Kontenjan
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtımı
18

Gazetecilik
18

Radyo Televizyon Sinema
19
İlahiyat
İlahiyat
55
Fen
Biyoloji
40

Fizik
40

Matematik
45
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Programı
10

Sanat Tarihi Programı
10

Felsefe Grubu
35

Coğrafya Programı
30

Tarih Programı
35

Türk Dili ve Edebiyatı Programı
35

Almanca Mütercim Tercümanlık Programı
5

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı
10

Arap Dili ve Edebiyatı Programı
15

Fransızca Mütercim Tercümanlık Programı
5

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
15

İngilizce Mütercim Tercümanlık Programı
5

İspanyol Dili ve Edebiyatı Programı
11

İtalyan Dili ve Edebiyatı Programı
12

Rus Dili ve Edebiyatı Programı
12
İ.Ü. Devlet Konservatuvarı
Sahne Sanatları Bölümü
5

Müzik Bölümü
5
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
10
Kayıtta Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı fotokopisi Diplomanın tasdikli örneği Transkript 4 adet vesikalık fotoğraf Banka Dekontu:Güz için: 2000 TL (1. Ödeme)Bahar için: 1500 TL (2. Ödeme)Toplam: 3500 TL Yukarıda yazılan belgeler Kesin Kayıt esnasında kesin kayıta hak kazanmış adaylardan istenecektir.
Program Ücreti (TRL):
3500 TRL
Banka Bilgileri:
Ziraat Bankası Beyazıt ŞubesiHesap No: İstanbul - SEM : 345 22 887 -5031
IBAN: TR 760001000606345228875031
İletişim Bilgileri
Web Sitesi:
http://sem.istanbul.edu.tr/
Eğitim Detayları
Eğitim Türü:
Eğitim Programları
Sertifika Programları
Eğitim Yeri:
İstanbul Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNE BAŞVURU ŞARTLARI

Aşağıdaki koşulları sağlayan mezunlar ve 4. yarıyılı bitirmiş fakülte ve yüksekokul öğrencileri Kırıkkale Üniversitesinde açılacak olan pedagojik formasyon eğitimine kayıt yaptırabilirler.

a) Başvuruları 5. yarıyılın başında Öğrenci İşleri Bürosuna yazılı olarak yapılır.
b) Pedagojik Formasyon derslerini almak üzere başvuracak öğrencilerin ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 ve alıp ta başaramadığı alttan başarısız en fazla 2 dersi olmalıdır.
c) Pedagojik formasyon sertifikası eğitimine başvuracak mezun olmuş ve mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin başvuruları, Öğrenci İşleri Bürosuna yazılı olarak yapılır.
d) Pedagojik formasyon sertifikası eğitimine Üniversitemizden lisans mezuniyet notu 4 üzerinden en az 2.5 olanlar başvurabilir.
e) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler, Talim ve Terbiye Kurulunun 119 Sayılı Kararı Ek çizelgesinde yer almak koşuluyla, kayıtlı oldukları ve tercih ettikleri çift anadaldan birinde pedagojik formasyon eğitimi derslerine başvurabilir.
f) Pedagojik formasyon derslerine, sadece ilgili fakülteler ve yüksekokulların ilgili lisans programlarında kayıtlı öğrenciler başvurabilir.
g) Pedagojik formasyon eğitimine hangi bölüm mezunlarının başvurabileceği Talim ve Terbiye Kurulunun 119 Sayılı Kararı Ek çizelgesinde (http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/80/80_cizelge.pdf) belirtilmiştir.
h) 5. Yarıyıl başında b) bendindeki koşulları sağlayamayan ancak 7. Yarıyıl başında koşulları sağlayan öğrenciler, açılması halinde mezun durumdaki öğrencilerin programına katılabilirler.
j) Pedagojik formasyon sertifikası eğitimine üniversitemizden mezun olanlar başvurabilir.

k) Pedagojik Formasyon Sertifikası Eğitim Ücretleri Senatoca bilahare belirlenecektir.

Mezun öğrenciler için Formasyon Eğitimi Başvuru tarihleri 1 Eylül- 15 Eylül 2010 tarihleri arasındadır.
Okuyan öğrencilerin müracaatları 15-16-17 Eylül 2010 tarihlerindedir..Formasyon Eğitimi Başvuru tarihleri 1 Eylül- 15 Eylül 2010 tarihleri arasındadır. Okuyan öğrencilerin müracaatları 15-16-17 Eylül 2010 tarihlerindedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:1) Mezunlar için diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi 2) nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi3) 2 adet vesikalık resim Başvuru yeri : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na şahsen başvurulacaktır.
K. Ü. PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI
Mezun Öğrenciler İçin
Kontenjan: YÖK tarafından Üniversitemize mezunlara yönelik olarak toplam 250 kontenjan tahsis edilmiştir. Bu nedenle bölümlerin kontenjanları müracaat eden öğrenci sayısına oranlı şekilde, müracaatların sonunda belirlenecektir. Buna göre; toplam kontenjan miktarının (250) Pedagojik formasyon programına müracaat eden toplam aday sayısına bölünmesiyle elde edilecek oran ilgili çizelgede yer alan her bir bölüm için müracaat eden aday sayısına uygulanarak o bölümün kontenjanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme ve sonuçların ilanı: Değerlendirme, müracaat olan her bir bölüm için ayrı ayrı yapılacaktır. Başarı sıralaması adayların mezuniyet notu dikkate alınarak yapılacaktır. Eşitlik durumunda üniversiteye kayıt puanı esas alınacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 17 Eylül 2010 tarihinde Üniversite internet sitesinde ilan edilecektir. Her bölüm için kontenjanı kadar asil, bunun yarısı kadar yedek aday listesi ilan edilecektir.

Kesin kayıt: Asil adaylar 20-21 Eylül 2010 tarihlerinde mesai saatleri (8:30-17:30) içerisinde kayıt yaptırabilecektir.Boş kontenjan kalması halinde 21 Eylül 2010 günü mesai bitiminde Üniversite internet sitesinde ilan edilecek 22-23 Eylül 2010 günü yedek liste kesin kayıtları yapılacaktır.
Dersler: Cuma günleri 13:30-17:30 ve Cumartesi günleri 9:30-17:30 saatleri arasında planlanacaktır. 4. sınıf öğrencilerinin dersleri de mezunlarla aynı gün ve saatte planlanacaktır.* Okumakta olan öğrencilerin I.öğretim, II.Öğretim formasyon ücretleri ayrıca ücretlendirilecektir.

Marmara Üniversitesi (Önkayıt tarihleri- 23 Ağustos 2010-03 Eylül 2010)

Marmara Üniversitesi Duyurusu İçin Tıklayınız.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Tarih belirtilmiyor)

SERTİFİKA PROGRAMI AÇILACAK ALANLAR VE KONTENJANLAR *
Türk Dili ve Edebiyatı Alanı 28
Tarih Alanı 28
Felsefe Alanı 28
Fizik Alanı 28
Kimya Alanı 28
Matematik Alanı 28
Coğrafya Alanı 28
Biyoloji Alanı 27
Sağlık Alanı 27
* İlgili alana yeterli başvuru yapılmadığında (25’in altına düştüğünde) bu alana ait kontenjanlar, diğer alanlara 3’erli olarak paylaştırılacaktır.
BU ALANLARA BAŞVURABİLECEK ADAYLARIN Milli Eğitim Bakanlığı 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı “MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ÇİZELGE’de belirtilen “Atamaya Esas Olan Alan”la ilgili bölümlerden mezun olmak koşulu bulunmaktadır. Bu konudaki bilgilere http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/80/80_cizelge.pdflinkinden ulaşabilirsiniz.
Not 1: Çizelgede belirtilenlerin dışında bölüm veya programlardan mezun olanların başvurusu kabul edilmeyecektir. Not 2: Adayların başvuruları mezuniyet not ortalamalarına göre sıralanır. Eşitlik durumunda mezun tarihleri dikkate alınır. Tarih, yakından uzağa doğru sıralanır. Bunun için bakınız
http://mehmetakif.edu.tr/files/yonerge/PedagojikFormasyonEgitimiYonergesi.pdf

Mersin Üniversitesi
Üniversitemiz tarafından 2010-2011 eğitim-öğretim yılnda "Pedagojik Formasyon" eğitimi verilecektir.Değerlendirmeye esas olmak üzere ön başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.
Son Başvuru Tarihi:31 Ağustos 2010(Mesai Bitimine Kadar)

ÖN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Bilinmiyor)

Rize Üniversitesi

T.C
RİZE ÜNİVERSİTESİ
2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMINA
KABUL EDİLECEK MEZUN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI


Toplam kontenjanın %70’i Rize Üniversitesi mezunlarına, %30’u ise diğer
üniversitelerden mezun olanlara ayrılmıştır.
· Başvuruda bulunacakların diploma notu en az 4 üzerinden 2,50 veya 100 üzerinden 65,00
olmalıdır.
· Başvurular 23 Ağustos – 13 Eylül 2010 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına şahsen ya da posta ile yapılacaktır. Süresi içinde ulaşmayan ya da eksik
evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Diğer üniversite mezunları sadece burada yazılmış olan programlarla sınırlı değildir. Milli
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 tarih ve 80 Sayılı
kararı ile öğretmen olarak atanacakları belirtilen programlardan mezun olanlar müracaat
edebilirler.
· Rize Üniversitesi mezunlarına veya diğer üniversite mezunlarına ayrılan kontenjanlardan
herhangi birinin dolmaması durumunda diğer alandan kaydırma yapılacaktır.
· Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kabul edilen adaylardan talep edilecek
“Eğitime Katkı Payı” ücretinin ne kadar olacağı Senato tarafından belirlendikten sonra
duyurulacaktır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Onaylı not durum belgesi (Transkript)
2. Mezuniyet Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) aslı veya onaylı örneği.
3. Dilekçe (Tıklayınız)
4. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (6 adet) vesikalık fotoğraf.
5. 30 TL başvuru ücretinin Ziraat Bankası Rize İubesi 46581086-5009 ( IBAN
TR210001000248465810865009)’ no lu hesaba yatırıldığına dair banka dekontu.
6. Başvurunun geri çekilmesi veya kesin kayıt hakkı kazanamaması durumunda başvuru
ücretinin iadesi yapılmayacaktır.

Sakarya Üniversitesi
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında, Sakarya Üniversitesinden mezun öğrencilerimiz için Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı için 500 adet kontenjan verilmiştir. SAÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi ile “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” ekli dosyada yayımlanmış olup, sadece bu bölümlerden mezun olanlar başvurabileceklerdir. Başvurular 31.08.2010 – 06.09.2010 tarihleri arasında http://www.obis.sakarya.edu.tr/basvuru_forms adresinden online olarak yapılacaktır. Değerlendirme Ağırlık Genel Not Ortalamasına göre en yüksekten başlayarak kontenjan dahilinde sıralanacaktır. Asil ve yedeklerin ilanı 08 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olup, asillerin kayıtları 13-14 Eylül 2010 tarihlerinde, yedeklerin kayıtları ise 16-17 Eylül 2010 tarihlerinde yapılacaktır. Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri Senatomuzca daha sonra ilan edilecektir. “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” ‘de yer alan bölümlerde halen öğrenci olup hazırlık sınıfı ve bir yıl kayıt dondurmuş olan öğrenciler hariç olmak üzere 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında üçüncü sınıfa gelen öğrenciler de http://www.obis.sakarya.edu.tr/basvuru_forms adresinden başvurabilirler.
Diğer Üniversitelere verilen kontenjanlarSelçuk Üniversitesi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Edebiyat, Fen, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakültelerinden 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında (Güz ve Bahar) mezun olan öğrencilerimize 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Pedagojik Formasyon Eğitimi verilecektir.

Mezun Olduğu Fakülte-----------Pedagojik Formasyon Kontenjanı
(2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı)

Edebiyat Fakültesi---------------275
Fen Fakültesi---------------65
Güzel Sanatlar Fakültesi---------------20
İlahiyat Fakültesi----------------------40
BAŞVURU ŞARTLARI:
Pedagojik Formasyona Başvuracak Adayların,
1- 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Edebiyat, Fen, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakültelerinin birinden mezun olmaları,
2- Genel Ağırlıklı not ortalamalarının en az 2.50 ve üzeri bir not olması gerekmektedir.

Ön Kayıt : Öğrenciler talep dilekçeleri ile müracaatlarını 25 Ağustos – 06 Eylül 2010 tarihleri arasında ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır.

Ön Kayıt Sonuçlarının İlanı: 08 Eylül 2010 (İlgili Fakültelerin web sayfalarında)

Kesin Kayıt : İlgili Fakültelerde İlan Edilen Listelere göre 14-15-16-17 Eylül 2010 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde “ Fakülteler Formasyon Bürosu”nda
(A Blok 121 nolu odada yapılacaktır.)

Yedek İlanı :Dolmayan kontenjanların yedek ilanı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi web sayfasında 1.yedek listesi 20 Eylül 2010 tarihinde ilan edilecek, kayıtları 20-21 Eylül 2010 tarihlerinde yapılacaktır.

Kontenjan açık kaldığı taktirde 22 Eylül 2010 tarihinden itibaren yedek ilanı yapılıp ertesi gün kayıtları yapılacaktır.
Fakültelere ayrılan kontenjanların dolmaması halinde, kontenjanları doldurmak için, başvuran öğrencilere, fakülte ayrımı yapılmaksızın en yüksek genel ağırlıklı not ortalamalarına göre kayıt hakkı verilecektir.
Kayıt İşlemleri 08 Ekim 2010 tarihinde sonlandırılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
1- 3 adet vesikalık fotoğraf
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi
4- Not Dökümü (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi
5- Öğrenim harcının 1. taksitinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı

AÇIKLAMALAR:
1- Dersler Selçuk Üniversitesi Genel Akademik Takvimine uygun şekilde 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde saat 17.00 dan sonra yapılacaktır.
2- İhtiyaç duyulması halinde dersler Cumartesi, Pazar Günleri de yapılabilir.
3- Pedagojik Formasyon Eğitiminin yürütülmesi ve başarı denetimi Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
4- Pedagojik Formasyon Eğitimine başlayacak olan öğrencilerden toplam 800 TL. ücret alınacaktır. Ücretler öğrencilerden 2 taksitte alınacak, 1. taksit 400 TL. kayıt sırasında 2.taksit 400 TL. ise 07-16 Şubat 2011 tarihlerinde T.C.Vakıflarbankası Konya Nalçacı Şubesi’nin TR210001500158007297591640 nolu Pedagojik Formasyon Eğitimi hesabına yatırılacaktır.
5- İkinci taksiti süresi içerisinde yatırmayanlara yasal gecikme faizi uygulanacaktır.

Trakya Üniversitesi

mezun durumdaki pedagojik formasyon adaylarının ön kayıt işlemleri 31 ağustos mesai bitimi itibariyle sona erecektir.

Trakya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifikası Başvuru Ekranı İçin Tıklayınız.

Uludağ Üniversitesi (Bilinmiyor-Duyurusu aşağıdadır)

Pedagojik formasyon sertifika programının mezunlara açılmasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup çalışmalar sonuçlandığında alınan kararlar web sayfamızda duyurulacaktır. Çalışmalar sonuçlandırılmadan herhangi bir açıklama yapmak mümkün değildir. İlgilenenlere duyurulur.

Yıldız Teknik Üniversitesi (Başvuru süresi sona ermiştir, .güncel duyuru için buraya tıklayınız.)

Labels:comment closed