8. SINIF T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük I.Dönem I. Sınavı

T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8-A SINIFI I.Dönem I.Değerlendirme Sınavı

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

A) Almanya B)İtalya C) Rusya D)Avusturya-Macaristan

2. Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

A)Kafkas B)Kanal C)Suriye D)Çanakkale

3.Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir? A)Sanayi İnkılabı B)Viyana Kongresi C)Coğrafi Keşifler D)Fransız İhtilali

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır? A)Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.

B) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek her hangi bir durum ortaya çıkarsa, her hangi bir önemli noktayı işgal edebilecektir. C) Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

D)Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.

5. I.Dünya Savaşı başında İttifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen devlet aşağıdakilerden hangisidir? A )Bulgaristan B)İtalya C)Yunanistan D)Romanya

6.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

A) Son zamanlarda kaybedilen yerleri geri almak B) Yeni cepheler açmak

C) Sömürgeler elde etmek D)İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

7.Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya’ya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir. Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya’nın, Osmanlı’nın hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?

A) Halifelik gücünden B)İnsan gücünden C ) Jeopolitik konumundan D)Askeri gücünden

8.Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır. Osmanlı Devletinin bu cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek B)Süveyş Kanalını ele geçirmek

C)İngilizleri Mısır’dan çıkarmak D)Yeni ticaret yolu açmak

9. I.Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)İmparatorlukların dağılması B)Sömürgeciliğin önemini kaybetmesi

C)Rejim değişikliklerinin olması D) Sınırların değişmesi

10.Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi, bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin hazırlamaya yöneliktir? A)Osmanlı Ordularının tamamen terhis edilmesi

B)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi

C)Donanma ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması

D)Doğu Anadolu’da karışıklık olduğu takdirde buraların İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesi

Aşağıda verilen kelimelerin sadece uygun olanlarını ilgili yerlere yerleştiriniz.

Vatan severliği- İleri görüşlülüğü- Selanik- Manastır- Mavri Mira- Şam- Trablusgarp- Balkan

11. Mustafa Kemal’in doğduğu kent olan …SELANİK. Osmanlı Devletinin Balkanlardaki en gelişmiş şehridir.

12. …MAVRİ MİRA. Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a bağlamak için kurulan bir zararlı cemiyettir.

13. Mustafa Kemal ilk görev yeri …ŞAM da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurmuştur.

14. Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı TRABLUSGARP savaşıdır.

15. Mustafa Kemal’in Çanakkale’de düşmanın nereden çıkarma yapacağını tahmin etmesi onun …İLERİ GÖRÜŞLÜ Olduğunu gösterir.

Aşağıda verilen ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

16. I.Dünya Savaşının en büyük nedeni Rusya ile Avusturya-Macaristan imparatorluğu arasındaki Balkanlara hakim olma mücadelesidir. (Y )

17. Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918’de İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır.( D )

18. Paris Barış Konferansı ile daha önce Fransa’ya verilen Batı Anadolu İtalya’ya bırakılmıştır.( Y )

19. Mustafa, Kemal adını Harp Akademisi’nde okurken matematik öğretmeninden almıştır.( Y )

20. Bu yıl Cumhuriyetin 85.yıldönümünü kutladık. ( Y )

NOT:Her soru 5 puandır.Süre 25 dakikadır.Başarılar dilerim.


Labels:comment closed