Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı Testi

1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi informal eğitim grubuna dahildir?
Boş
A-) Aile eğitimi
B-) Halk eğitimi
C-) Hizmet-içi eğitim
D-) Okul öncesi eğitim
E-) Cami
2-Türk eğitim sisteminin esaslarını ortaya koyan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) 222 Sayılı İlköğretim Kanunu
B-) 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C-) Hepsi
D-) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
E-) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
3-Sınıf yönetiminde öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaları esas alan model aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Gelişimsel model
B-) Önlemsel model
C-) Tepkisel model
D-) Bütünsel model
E-) Hiçbiri
4-Aşağıdakilerden hangisi sınıfta istenmeyen davranışları önlemek için alınan sözel olan önlemlerdendir?
Boş
A-) Görmezlikten gelme
B-) Göz teması
C-) Dokunma
D-) Umursamama
E-) Uyarma
5-Öğrenci başarısının değerlendirilmesi niçin gereklidir?
Boş
A-) Yönetmelikler öngördüğü için
B-) Değerlendirme ölçmeye temel teşkil ettiği için
C-) Öğrenci başarısına dayanılarak hakkında çeşitli kararlar verildiği için
D-) Değerlendirme öğrenci başarısını artırdığı için
E-) Yukarıdakilerin hepsi
6-Bir ölçme aracının tesadüfi hatalardan arınık ölçme yapması, o aracın hangi teknik özelliğinin bir göstergesidir?
Boş
A-) Güvenilirlik
B-) Geçerlilik
C-) Hedef
D-) Kullanışlılık
E-) Objektiflik
7-Aşağıdakilerden hangisi tepe değeri (mod) ‘nın tanımıdır?
Boş
A-) Test puanları ortalamasıdır
B-) Puan dizisinde frekansı en yüksek olan değer
C-) Sıralı puanları tam ortadan ikiye bölen değer
D-) Puanların standart sapmasının karesi
E-) Var yansın karekökü
8-Yazılı, sözlü ve test gibi şeyler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılabilirler?
Boş
A-) Değerlendirme aracı
B-) Değerlendirme yöntemi
C-) Ölçme yöntemi
D-) Ölçme aracı
E-) Hepsi
9-Öğretmenin tüm öğrencilerin sınav sonuçlarına puan eklemesi ne tür bir hatadır?
Boş
A-) Sabit
B-) Sistematik
C-) Tesadüfi
D-) Kasti
E-) Hiçbiri
10-60 soruluk bir testten en az 30 doğru cevabı olan başarılı olacaktır, şeklinde bir ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Yargı
B-) Karar
C-) Değerlendirme
D-) Bağıl ölçüt
E-) Mutlak ölçüt
11-120 soruluk bir testten 60 puan alan bir öğrencinin onluk değerlendirme ölçeğindeki mutlak başarıya göre notu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) 4
B-) 5
C-) 6
D-) 7
E-) 8
12-Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının temel öğesi değildir?
Boş
A-) Hedefler
B-) İçerik
C-) Öğrenme- Öğretme süreci
D-) Ölçme-Değerlendirme
E-) Yöntem ve Teknikler
13-Ülkemizde program geliştirme çalışmalarını yürüten kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Milli Eğitim Bakanlığı
B-) Talim-Terbiye
C-) Eğitim Fakültesi
D-) Yüksek Öğretim Kurulu
E-) İlköğretim Genel Müdürlüğü
14-Öğretilecek konuların düzenlenmiş bütününün karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Boş
A-) Hedef
B-) Öğretme
C-) Öğrenme
D-) Ölçme- değerlendirme
E-) İçerik
15-Aşağıdakilerden hangisi öğrenen merkezli bir program tasarımı değildir?
Boş
A-) Çocuk merkezli program tasarımı
B-) Yaşantı merkezli tasarımlar
C-) Romantik (radikal) tasarımlar
D-) Hümanistlik tasarımlar
E-) Yaşam şartları tasarımı
16-Aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisi, belli bir felsefeye dayanmaksızın doğrudan bir eğitim hareketi olarak ortaya çıkar?
Boş
A-) Daimicilik
B-) Esasicilik
C-) İlerlemecilik
D-) Yeniden inşacılık
E-) Materyalist eğitim
17-Eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme unsurları arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. Bu cümlenin karşılığı olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Eğitim programı
B-) Öğretim programı
C-) Program geliştirme
D-) Ders Programı
E-) Hiçbiri
18-Belli bir konu ile ilgili bütünün görüşünü almak için yapılan toplantıya ne ad verilir?
Boş
A-) Panel
B-) Sempozyum
C-) Açık oturum
D-) Forum
E-) Kollegyum
19-Aşağıdaki yöntemlerin hangisinde ekip çalışması ön planda tutulur?
Boş
A-) Soru-cevap yoluyla öğretim yöntemi
B-) Karşılıklı öğretim yöntemi
C-) Paylaşmalı öğretim yöntemi
D-) Oyun yoluyla öğretim yöntemi
E-) Buluş yoluyla öğretim yöntemi
20-Aşağıdakilerden hangisi eğitim iletişimi açısından bir mesaj özelliği taşır?
Boş
A-) Hedef ve davranışlar
B-) İçerik
C-) Yöntem ve teknikler
D-) Değerlendirme
E-) Materyaller
21-Yıllık plan hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
Boş
A-) Öğrencinin özellikleri
B-) Okulun fiziki durumu
C-) Ders kitapları
D-) Okulun bulunduğu çevre
E-) Eğitim programı
22-Daha az duyu organına hitap ettiği için unutmanın çabuk olması; hangi yöntemin dezavantajlarındandır?
Boş
A-) Tartışma
B-) Anlatma
C-) Rol yapma
D-) Örnek olay
E-) Gösterip yaptırma
23-İş ( yaparak- yaşayarak öğrenme) ilkesine ilk dikkati çeken eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) W. Ratke
B-) Pastalozzi
C-) Kerschensteiner
D-) J. Dewey
E-) Rousseau
24-Oyunla öğretim yönteminde; öğrencilerin sürece ……………. olarak ………… gerekir.Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Dolaylı/katılmalarını
B-) Pasif/katılmalarını
C-) Aktif/katılmalarını
D-) Davranış/katılmalarını
E-) Duygusal/katılımlarını
25-Çocuğun ne öğreneceğini onun ihtiyaçları ve istekleri belirler. Cümlesi hangi öğretim ilkesinin esasını ortaya koymaktadır?
Boş
A-) Hayatilik ilkesi
B-) Açıklık ilkesi
C-) Ekonomiklik ilkesi
D-) İş ilkesi
E-) Çocuğa göre öğretim ilkesi
26-Branş ayırtmaksızın öğretmenlik mesleğini seçen bütün öğretmen adaylarının okuması gereken ders aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Genel Öğretim Metotları
B-) Özel Öğretim Metotları
C-) Eğitim Felsefesi
D-) Eğitim Planlaması
E-) Eğitim Ekonomisi
27-Öğretim materyallerinin seçiminde ya da hazırlanmasında dikkate alınacak öncelikli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Sade ve anlaşılırlık
B-) Hedeflere uygunluk
C-) Geliştirilebilirlik
D-) Dayanıklılık
E-) Ekonomiklik
28-Aşağıdakilerden hangisi öğretimin öğelerinden biri değildir?
Boş
A-) Teknik
B-) Konu
C-) Öğretme
D-) Öğrenci
E-) Amaç
29-Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?
Boş
A-) Öğrenmeye hazır olma
B-) Güdüleme
C-) Alıştırma-tekrar
D-) Öğrenme materyali
E-) Hepsi
30-Didaktik sözcüğünü ilk defa “kolay yöntemle öğretme bilimi” anlamında kullanan eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Comenius
B-) Locke
C-) W. Ratke
D-) Rousseau
E-) Froebel
31-Sadece bir derse ait amaç, ilke, metot ve teknikleri ele alır. Cümlesini karşılayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Yöntem
B-) Teknik
C-) Genel öğretim yöntemleri
D-) Özel öğretim yöntemleri
E-) Hiçbiri
32-Aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi psikoanalitik görüşe daha yakındır?
Boş
A-) Kaçma
B-) Telafi
C-) Özdeşim
D-) Baskı
E-) Kendine yöneltme
33-Bir grubu oluşturan öğrencilerin birbirleriyle olan mesafelerini ve grubun sosyal dokusunu gösteren teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Kimdir bu
B-) Sosyodrama
C-) Sosyometri
D-) Dereceleme ölçekleri
E-) Rol dağıtımı
34-……………., insanın kendini algılayış ve kavrayış biçimidir. Boşluğa yazılması gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Bilinen benlik
B-) Sosyal benlik
C-) Benlik
D-) İdeal benlik
E-) Hiçbiri
35-Not tutma alışkanlığı kazandırma, aşağıdaki rehberlik türlerinden hangisinin görevleri arasındadır?
Boş
A-) Uyum sağlayıcı rehberlik
B-) Ayarlayıcı rehberlik
C-) Yöneltici rehberlik
D-) Eğitsel rehberlik
E-) Mesleki rehberlik
36-Rehberlik servisine başvuran bir öğrenciye rehberlik servisinde yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) İzleme
B-) Bireyi tanıma
C-) Yerleştirme
D-) Psikolojik danışma
E-) Bilgi verme
37-Sınıf rehber öğretmeninin en çok kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Grupla psikolojik danışma
B-) Bireysel psikolojik danışma
C-) Psikoterapi
D-) Psikodrama
E-) Gruba bilgi verme
38-Aşağıdakilerden hangisi öncelikli bedensel ihtiyaçlardandır?
Boş
A-) Güvenlik
B-) Devinim
C-) Sevme-sevilme
D-) Saygınlık
E-) Kendini gerçekleştirme
39-Öğrenci gelişim dosyasını kim işler?
Boş
A-) Öğretmenler
B-) Sınıf rehber öğretmeni
C-) Okul müdürü
D-) Okul müdür yardımcısı
E-) Psikolojik danışmanın bilgisi ve yardımıyla ilgililer
40-aşağıdakilerden hangisiyle rehberlik kavramı çelişmez?
Boş
A-) Belli bir konuda tavsiyede bulunmak
B-) Bazı konularda akıl vermek
C-) Karar verebilmesi için zorlamak
D-) Gerçekçi kararlar vermesine yardımcı olmak
E-) Bazı kararlar alması konusunda ısrar etmek
41-Çocuğu merkeze alan eğitim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) İlerlemecilik
B-) Esasicilik
C-) Esasicilik
D-) Yeniden inşacılık
E-) Hiçbiri
42-Aşağıdakilerden hangisi davranışçı psikologlardan değildir?
Boş
A-) Thorndike
B-) Pavlov
C-) Watson
D-) Skinner
E-) Wundt
43-Yutma eylemi nasıl bir davranış türüdür?
Boş
A-) İçgüdü
B-) Refleks
C-) İçgüdüsel davranış
D-) Öğrenme
E-) Karşılık
44-Pavlov’un şartlı refleks kuramını kendisine uygun bir model olarak alan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Wertheimer
B-) Koffka
C-) Köhler
D-) Watson
E-) Thorndike
45-Aşağıdakilerden hangisi, bir davranışın tekrarlama sıklığını artıran uyarıcıdır?
Boş
A-) Tepki
B-) Pekiştireç
C-) Ceza
D-) Sönme
E-) Edimsel koşullanma
46-…………….., duyusal kayda gelen bilgilerin uzun süreli belleğe şifrelenmesini veya davranışa dönüşmesini sağlar. Yukarıdaki boşluğa yazılması gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Bilgiyi işleme kuramı
B-) Uzun süreli bellek
C-) Kısa süreli bellek
D-) Algıda bütünleme
E-) Depolama
47-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Boş
A-) Glasser-temel öğretim modeli
B-) Bloom-tam öğrenme modeli
C-) Ausubel-sunuş yoluyla öğretim modeli
D-) Bruner- buluş yoluyla öğretim modeli
E-) Dewey-öğretim durumları modeli
48-“Belli yaşantılar sonucu kalıcı davranış değişikliği oluşturma” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Boş
A-) Eğitim
B-) Yaşantı
C-) Uyum
D-) Öğrenme
E-) Güdü
49-Fobi (asılsız korku) lerin sebepleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
Boş
A-) Klasik koşullanma
B-) Güdüleme
C-) Çatışma
D-) Engelleme
E-) Eğitim
50-Bir tekstil atölyesinde beş takım elbise dikildikten sonra ücret alınmaktadır. Burada hangi tür bir pekiştireç kullanılmıştır?
Boş
A-) Zaman aralıklı
B-) Sabit zaman aralıklı
C-) Değişken zaman aralıklı
D-) Değişken oran aralıklı
E-) Sabit oran aralıklı
51-Kişiye, bir davranışın arkasından olumlu ya da olumsuz bir uyaran verilerek; yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Klasik koşullanma
B-) Koşullu uyaran
C-) Edimsel koşullanma
D-) Ödüllendirme
E-) Pekiştireç
52-Çok fazla yapılan davranışların, daha az yapılan davranışların sıklığını arttırmak için kullanılmasına ne ad verilir?
Boş
A-) Olumsuz pekiştireç
B-) Olumlu pekiştireç
C-) Premack ilkesi
D-) Pekiştireç
E-) Simgesel ödül
53-………………….., algıdan önce gelir. Boşluğa yazılması gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Hatırlama
B-) Anlama
C-) Algılama
D-) Örgütleme
E-) Duyusal süreçler
54-Bir sınıfta öğretmenin konu ile ilgili en genel kavramları önce vermesi, sonrada alt kavramlar ve örneklere yer vermesi durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Boş
A-) Ket vurma
B-) Tümdengelim
C-) Dönüştürme
D-) Transfer
E-) Tümevarım
55-Heyecanlandığımız zaman sempatik sinir sisteminin etkisiyle vücudumuzda bazı değişiklikler meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişiklerden birisi değildir?
Boş
A-) Konuşmalar yavaşlar
B-) Kan basıncı artar
C-) Kalp atışı hızlanır
D-) Nefes hızlanır
E-) Gözbebeği büyür
56-Çocukta dil gelişimi; aşağıdaki gelişim alanlarından hangisine paralel olarak ortaya çıkar?
Boş
A-) Kişilik gelişimi
B-) Ahlak gelişimi
C-) Bilişsel gelişim
D-) Sosyal gelişim
E-) Psikoseksüel gelişim
57-İç salgı bezlerinin çalışmasını düzenleyen bez, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Hipofiz
B-) Troid
C-) Paratroid
D-) Pankreas
E-) Cinsiyet
58-Organların kendilerinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilecek düzeye gelmesine ………………. denir. Yukarıdaki boşluğa yazılması gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Büyüme
B-) Gelişme
C-) Olgunlaşma
D-) Öğrenme
E-) Hazır bulunuşluk
59-Çocuktaki kan uyuşmazlığının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Annenin hamilelik döneminde radyasyona maruz kalması
B-) Anne-babanın negatif kan grubuna sahip olması
C-) Anne-babanın pozitif kan grubuna sahip olması
D-) Annenin negatif, babanın pozitif kan grubuna sahip olması
E-) Hamilelikte annenin kansızlık çekmesi
60-Vicdan kavramı, aşağıdaki kişilik öğelerinden hangisi ile özdeşleştirilebilir?
Boş
A-) Bilinçaltı
B-) İd
C-) Bilinçdışı
D-) Süperego
E-) Ego


Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı Sonuçları
Soru
Sizin Cevabınız
Doğru Cevap
1
Boş
A
2
Boş
D
3
Boş
A
4
Boş
E
5
Boş
C
6
Boş
A
7
Boş
B
8
Boş
D
9
Boş
A
10
Boş
E
11
Boş
B
12
Boş
E
13
Boş
B
14
Boş
E
15
Boş
E
16
Boş
B
17
Boş
C
18
Boş
D
19
Boş
C
20
Boş
D
21
Boş
C
22
Boş
B
23
Boş
B
24
Boş
C
25
Boş
E
26
Boş
A
27
Boş
B
28
Boş
A
29
Boş
E
30
Boş
A
31
Boş
D
32
Boş
D
33
Boş
C
34
Boş
C
35
Boş
D
36
Boş
B
37
Boş
E
38
Boş
B
39
Boş
E
40
Boş
D
41
Boş
A
42
Boş
E
43
Boş
C
44
Boş
D
45
Boş
B
46
Boş
C
47
Boş
E
48
Boş
D
49
Boş
A
50
Boş
E
51
Boş
C
52
Boş
C
53
Boş
E
54
Boş
B
55
Boş
A
56
Boş
C
57
Boş
A
58
Boş
C
59
Boş
D
60
Boş
D

Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı Testi,Kpss Eğitim Bilimleri testi,kpss Deneme Sınavı,kpss Testi,Kpss  Deneme Sınavı Testi,Kpss Test çöz,Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı online Testi,Kpss Eğitim Bilimleri online Testkpss online test çöz

Labels:comment closed