Kpss Eğitim Bilimleri Karma Testi - 1

Eğitim Bilimleri Karma Testi - 1
1-Aşağıdakilerden hangisinin, öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır?
BOŞ
A-)Özel yaşamdaki tercihler
B-)Meslektaşlarla ilişkiler
C-)Öğrencilerle iletişim
D-)Okul aile işbirliğine katkı
E-)Okul ve sınıftaki davranışlar
2-Ders planı hazırlamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun hareket etme
B-)Uygun bilgi kaynaklarından yararlanma
C-)Öğretme-öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanma
D-)Ders-zaman çizelgesine uygun hareket etme
E-)Bireysel özelliklerden yararlanma
3-Öğrencinin derse karşı ilgisi, tutumu, dersi öğrenip öğrenmeyeceğine ilişkin görüşü öğrenme ürünlerini belli ölçüde etkiler. Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkilerinden söz edilmektedir?
BOŞ
A-)Öğretim araçlarının gereçlerinin yeterliliği
B-)Öğretim hizmetinin etkililiği
C-)Öğretim yönteminin amaca uygunluğu
D-)Duygusal giriş özelliklerinin gücü
E-)Bilişsel giriş özelliklerinin gücü
4-Öğretmen tarafından hazırlanan öğretim planları eğitim sürecinin temel dokusunu oluşturur. Bir öğretim planı dört temel boyutu içermelidir.Aşağıdakilerden hangisi bu boyutlardan biri değildir?
BOŞ
A-) Konu alanı öğeleri
B-) Öğretilecek davranışlar
C-)Değerlendirme işlemleri
D-)Öğretmen nitelikleri
E-)Eğitim durumları
5-Öğretmenin öğretme-öğrenme sürecinde doğru ve etkili karar verebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate alması gerekir?
BOŞ
A-)Planları
B-)Programı
C-)Velileri
D-)Öğrencileri
E-)Kapsamı
6-Aynı sınıfta bulunan öğrencilerin bilgi, beceri ve davranış düzeyleri arasında önemli farklılıklar görülebilir. Böyle bir durumla karşılaşan öğretmen, sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken aşağıdakilerden hangisine ağırlık vererek, ortaya çıkabilecek öğrenme güçlüklerini önemli öçlüde azaltabilir?
BOŞ
A-)Öğretmen ve konu merkezli bir yaklaşımı sürdürmeye
B-) Sınıfta öğrenciler arasındaki etkileşimi sınırlandırmaya
C-)Sınıftaki ortalama öğrenciye uygun bir öğretim yaklaşımını sürdürmeye
D-)Her öğrenci için ayrı program uygulamaya
E-)Öğrencileri hazır bulunuşluk düzeylerine uygun etkinliklere sokmaya
7-Öğretmen, öğretim etkinliklerini planlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
BOŞ
A-)Öğretim programının amaçları
B-) Öğretim araç gereçleri
C-)Öğrencilerin ilgileri
D-)Öğrencilerin yakın çevresinin beklentileri
E-)Okul yönetiminin istekleri
8-Öğretim etkinliklerini gerçekleştirmek üzere hazırlanan planlar işlevsel ve esnek olmalıdır. Bu tür özellikler dikkate alınarak hazırlanan planların sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)Öğretmenin beklentilerini karşılama
B-)Öğrencileri bireysel çalışmaya yöneltme
C-)Öğretim etkinliklerine süreklilik sağlama
D-)Öğretmenlere, bireysel çalışmaları için zaman kalmasını sağlama
E-)Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılama
9-Derse karşı tutum, erse ilgi ve özgüven aşağıdakilerin hangisinde, öğrenme düzeyindeki değişkenliği açıklama gücü en fazla olandan en az olana doğru sıralanmıştır?
BOŞ
A-)Derse ilgi, özgüven, derse karşı tutum
B-)Özgüven, derse karşı tutum, derse ilgi
C-)Özgüven, derse ilgi, derse karşı tutum
D-)Derse ilgi, derse karşı tutum, özgüven
E-)Derse karşı tutum, derse ilgi özgüven
10-Denizcilerin, pilotların, heykel traşların ve mimarların ihtiyacı olan üç boyutlu düşünme yetisini içerir. Harita ve şemaları okuma ve yorumlamaya, gelişmiş figürler çizmeye olanak sağlar.Çoklu zeka kuramına göre, yukarıda anlatılan özellikler hangi zeka boyutunu tanımlamaktadır?
BOŞ
A-)Doğa zekası
B-)Sosyal zeka
C-)Mantıksal-matematiksel zeka
D-) Sözel zeka
E-)Uzamsal zeka


CEVAP ANAHTARI


Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - 1 Sonuçları
 
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 

Labels:comment closed