Kpss Eğitime Giriş Testi

Eğitime Giriş - 1
1-Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda aşağı doğru hareketliliği yavaşlatan hatta engelleyen etmenlerdendir?
BOŞ
A-)Aşağı doğru hareketliliğin neden olduğu hayal kırıklığı ve engellemeler orta sınıfın geleneksel tutuculuğu ile dengelenir.
B-)Uyarlama büyük ölçüde gerçek yaşamdaki toplumsal ilişkiler yoluyla bilinçsizce yapılır.
C-)Aşağı doğru hareketliliğin mantığa büründürülmesi
D-)Statü görüşüne önem vermeme, bir dengelem
E-)Hepsi
2-Aşağıdakilerden hangisi ailenin içinde bulunduğu katmanla eğitime bakış açısı arasındaki ilişkiyi doğru olarak yansıtır?
BOŞ
A-)Üst sınıf sosyo ekonomik düzey aile eğitime en büyük önemi verir.
B-)Orta sınıf sosyo-ekonomik düzey aile eğitime daha çok önem verir.
C-)Alt sınıf sosyo – ekonomik düzey aile eğitime en büyük önemi verir.
D-)Üst ve orta düzey ekonomik aile daha çok önem verir.
E-)Orta ve alt ekonomik düzey aile daha çok önem verir.
3-Kalkınmanın gerektirdiği nitelik ve nicelik-teki insan gücünün yetiştirilebilmesi, eğitim-de istem ve sunumun dengelenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
BOŞ
A-)Eğitimde ölçme ve değerlendirme
B-)Eğitim planlaması
C-)Eğitim yönetimi
D-)Halk eğitimi
E-)Eğitim sosyolojisi
4-Bir iş yaparak ekonomik kazanç elde edebilecekken bir eğitim kurumunda öğrenime devam eden kişinin devam nedeniyle feda ettiği ekonomik kazanç aşağıdakilerden hangisiyle açıklana-bilir?
BOŞ
A-) Toplumsal maliyet
B-) Gerçek maliyet
C-)Vazgeçme maliyeti
D-)Dolaylı maliyet
E-)Dolaysız maliyet
5-Kişinin belli bir konu ile ilgili olarak, belli bir düzeyde belli eğitim kurumuna devam edebilme olanağı aşağıdaki-lerden hangisini belirtir?
BOŞ
A-)Eğitim sistemi
B-)Eğitim sunumu
C-)Eğitim maliyeti
D-)Eğitim niteliği
E-)Eğitimin verimliliği
6-Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı yardımcı birimidir?
BOŞ
A-)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
B-) Personel Genel Müdürlüğü
C-)Orta Öğretim Genel Müdürlüğü
D-)Hukuk Müşavirliği
E-)Teftiş Kurulu Başkanlığı
7-Öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplumun sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo – ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi istidad ve yetenekleri doğrultusunda geleceğe hazırlamak hangi örgün eğitim kurumunun görevidir?
BOŞ
A-)Okul öncesi
B-) İlköğretim
C-)Ortaöğretim
D-)Yükseköğretim
E-)Lisansüstü
8-Okulun iç ve dış öğeleri ile yerel yönetimler ve özel sektör ve gönüllü kuruluş temsilcilerinin eğitim yönetimi ile karar süreçlerine katkı ve katılımı sağlama amacını uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları
B-)Toplam Kalite Yönetimi
C-)Yönetimin Demokratikleşmesi
D-)Norm kadro uygulaması
E-)Taşımalı eğitim
9-Türkiye’de eğitimde görülen eşitsizliklere aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
BOŞ
A-)Doğu – batı arası ilişkiler
B-)Köy – kent arası eşitsizlikler
C-)Kadın – erkek arası eşitsizlikler
D-)Kurumlar arası eşitsizlikler
E-)Zengin – yoksul arasındaki eşitsizlikler
10-Memurların kendi sınıfı içinde kazanılmış hak derecesi ile herhangi bir görevde çalışabilmesi, onlara tanına haklardan hangisidir?
BOŞ
A-)Güvenlik hakkı
B-)Dava hakkı
C-)Aylık hakkı
D-)  Hizmet hakkı
E-)Yolluk hakkı


CEVAP ANAHTARI


Eğitime Giriş
 
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 

Labels:comment closed