Kpss Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Yaprak Testi - 2

Gelişim Psikolojisi Yaprak Testi - 2
1-“Bu dönemde çocukların kendi kendine yemek yemesi sağlanmalı, bu yönde teşvik edilerek desteklenmelidir. Böylece çocuk bu beceriyi daha çabuk öğrenir.”
           Yukarıda anlatılan dönem, Erikson’un kuramının hangi dönemine uygundur?
BOŞ
A-)Temel güvene karşı güvensizlik
B-)Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
C-)Girişkenliğe karşı suçluluk
D-)Başarıya karşı aşağılık kompleksi
E-)Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
2-“Bir mağazanın vitrininde gördüğü elbiseyi alamayan genç kız eve gittiğinde çocuk gibi ağlamış, daha sonra arkadaşlarına elbiseyi beğenmediği için almadığını söylemiştir.”
           Bu duruma göre genç kız sırasıyla aşağıdaki savunma mekanizmalarından  hangilerini kullanmıştır?
BOŞ
A-)Yön değiştirme-bahane bulma
B-)Gerileme- bahane bulma
C-)Gerileme-Yön değiştirme
D-)Gerileme-yansıtma
E-)Yön değiştirme-yansıtma
3- “Diğer insanların duygularına karşı duyarlı, farklı kültürler ve yaşam tarzları hakkında meraklıdırlar.”Sözü edilen zeka türü Gardner’e göre aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)Kişisel-özedönük
B-)Sözel-dilsel
C-)Sosyal-kişilerarası
D-)Müziksel-ritmik
E-)Mantıksal-matematiksel
4-Erikson’un başarıya karşı aşağılık kompleksi dönemi ile ilgili anne-baba ve öğretmen için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
BOŞ
A-) Çocuk yapabileceği farklı etkinliklerde görevlendirilmelidir.
B-) Çocuğun küçük hataları görmezden gelinmelidir.
C-)Öğrenme-öğretme ortamı çocuğu araştırmacılığa ve yaratıcılığa yönlendirmelidir.
D-)Başarılı çocuklar ile kıyaslama yapılarak çocuk başarıya güdülenmeli.
E-)Çocuğun bir işi başarıp kıvanç duyması sağlanmalıdır.
5-Piaget’e göre çocuk hangi yaşta karmaşık ve yetişkinlerin konuşmalarına yakın dil gelişimine ulaşır?
BOŞ
A-)1
B-)2
C-)3
D-)4
E-)5
6-Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in eğitim görüşlerine uygun değildir?
BOŞ
A-)Eğitim gelişim teorilerine uygun olmalıdır.
B-) Ders konularının dışardan sunulması çocuğun biliş yapısına yardım ederek, zenginleştirecektir.
C-)Okul yaşama hazırlık değil, yaşamın kendisi olmalıdır.
D-)Sınavlar eğitime zarar vermektedir ve belleğe yönelik sınav yapılmamalıdır.
E-)Yeni bilgiler eski bilgilerin üzerine yapılandırılmalıdır.
7-Aşağıdakilerden hangisi Freud’un ileri  sürdüğü görüşlerden değildir?
BOŞ
A-)Savunma mekanizmaları
B-) Oedipus ve Elektra karmaşaları
C-)Bilinçaltı kavramı
D-)İd, ego, süperego
E-)Kollektif bilinçaltı
8-Erikson’a göre ortaöğretim döneminde bireyler hangi temel çatışma içinde olurlar?
BOŞ
A-)Bağımsızlık-utanma ve şüphe
B-)Girişkenlik-suçluluk
C-)Üretkenlik-verimsizlik
D-)Başarı-aşağılık kompleksi
E-)Kimlik kazanma-kimlik karmaşası
9-Havighurst’a göre aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi görevlerden değildir?
BOŞ
A-)Her cinsle olgun ilişki kurma
B-)Yaşıtlarıyla geçinme
C-)Duygusal bağımsızlık
D-)Mesleğe ve evliliğe hazırlık
E-)Bedenini kabul etme
10-Havighurst’a göre aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik dönemi görevidir?
BOŞ
A-)Boş zamanı değerlendirme
B-)Cinsiyet bilinci
C-)Kişisel bağımsızlık
D-) Çocuk yetiştirme
E-)Eş seçme
11-Freud’a göre ‘’aşırı kuralcılık’’eğilimi görülen bireylerdeki bu davranışın temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
BOŞ
A-)Baskıcı ve erken tuvalet eğitimi
B-)Sütten erken kesilmiş olmak
C-)Oedipus karmaşasının etkisiyle hareket etmek
D-) Elektra karmaşası nedeniyle kendini ve başkalarını baskı altına almak
E-)Aşırı kuralcı kişileri model almak
12-
§
   Kişilik id, ego, süperego’dan oluşur.§   Kişilikte ailenin çocuk yetiştirme tarzı ile aşağılık kompleksi ve üstünlük kompleksi önemlidir.§   Kişilikte içedönüklük ve dışadönüklük ayıtedici özelliklerdir.
            Yukarıdaki görüşlere ait bilim adamları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
BOŞ
A-)Freud-Jung-Adler
B-)Freud-Adler-Erikson
C-)Freud-Adler-Jung
D-)Freud-Erikson-Jung
E-)Freud-Erikson-Adler
13-Freud’a göre unutmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir
BOŞ
A-) Örgütlenmeyen bilgiler unutulur.
B-)Kullanılmayan bilgiler unutulur.
C-)Gerginlik ve korku taratan bilgiler unutulur.
D-)Ket vurma unutmaya neden olur.
E-)Tekrarlanmayan bilgiler unutulur.
14-Freud’un fallik dönemine karşılık Erikson’un hangi dönemi gelmektedir?
BOŞ
A-)Temel güven-güvensizlik
B-)Özerklik-utanç veya şüphe
C-)Girişkenlik-suçluluk
D-)Başarı-aşağılık kompleksi
E-)Kimlik-kimlik karmaşası
15-Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi için doğru değildir?
BOŞ
A-)Bedensel orantısızlıkların olması
B-)Kıskançlık ve imrenme duygularının yaşanması
C-)Kişiliğin oturmuş olması
D-)Karşı cinse ilginin yoğun olması
E-)Onay görememe korkusunun olması
16-Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
BOŞ
A-) Freud’un oral dönemi,Erikson’un temel güvene karşı güvensizlik dönemine denk düşer
B-)Freud’a göre cinsel eğitimin en faydalı olacağı dönem latent dönemdir.
C-)Piaget’e göre bireyler her gelişim döneminde o döneme yetecek kadar zihinsel yetiye sahiptir
D-)Rogers koşulsuz sevginin olumlu benlik bilincini oluşturacağını savunur.
E-)Her gelişim dönemi önceki ve sonraki dönemin özelliklerini içinde barındırmaz.
17-Çocukların oyun oynarken “kaşıkları konuşturması” aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
BOŞ
A-)Adaptasyon
B-) Örgütleme
C-)Animizm
D-)Özümleme
E-)Uyumsuma


CEVAP ANAHTARI


Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Yaprak Testi - 2
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 
 Soru 11BOŞ Yanlış 
 Soru 12BOŞ Yanlış 
 Soru 13BOŞ Yanlış 
 Soru 14BOŞ Yanlış 
 Soru 15BOŞ Yanlış 
 Soru 16BOŞ Yanlış 
 Soru 17BOŞ Yanlış 

Labels:comment closed