Kpss Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Yaprak Testi - I

Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Yaprak Testi - I
1-Aşağıdakilerden hangisi diğerlerini de kapsayan bir kavramdır?
BOŞ
A-)Öğrenme
B-)Büyüme
C-)Olgunlaşma
D-)Gelişim
E-)Hazırbulunuşluk
2-”Ergenin, çocukluktan yetişkinliğe geçişte yaşadığı kimlik sorununu ergenlik döneminin sonunda çözmesi beklenir.” Bu ifade, aşağıdaki hangi kavramla ilişkilidir?
BOŞ
A-)Büyüme
B-)Olgunlaşma
C-)Kritik Dönem
D-)Öğrenme
E-)Gelişim Görevi
3-Gelişimle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
BOŞ
A-)Büyüme, gelişmenin olması için yeterli değildir.
B-)Öğrenmenin olması için büyüme ve olgunlaşma gerekir.
C-)Gelişimin olması için büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve Hazırbulunuşluk gereklidir.
D-)Kritik dönem, daha sonraki gelişim dönemleri için önemli bir basamaktır.
E-)Büyüme, olgunlaşmanın ve fiziksel gelişimin ortak bir ürünüdür.
4-Gelişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
BOŞ
A-) Kalıtım bireyin gelişiminde çevreden daha önemli bir unsurdur.
B-) Çevre bireyin gelişiminde kalıtımdan daha önemli bir faktördür.
C-)Fenotip, bireyin kalıtımsal olarak daha önceki kuşaklardan aldığı özellikleridir.
D-)Uygun bir çevre, kalıtımsal özelliklerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.
E-)Çevre, kalıtımsal özellikler üstünde herhangi bir etkiye sahip değildir.
5-Aşağıdakilerden hangisi, son çocukluk dönemi gelişim görevlerinden birisi değildir?
BOŞ
A-)Kendisine ilişkin tutumlar geliştirme
B-)Değerler ve vicdan anlayışı geliştirme
C-)Cinsiyetine uygun sosyal rolleri öğrenme
D-)Okuma, yazma ve aritmetik becerilerini kazanma
E-)Ailesiyle ve yakın çevresiyle ilişki kurabilme
6-Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin gelişim dönemlerinden birisi değildir?
BOŞ
A-)Soyut işlemler
B-) Sosyal işlemler
C-)Duyusal-motor
D-)Somut işlemler
E-)İşlem öncesi
7-Çocuğunun yeni karşılaştığı durumları önceki şemaları yerine yeni şemalarla açıklamaya çalışması, aşağıdaki hangi zihinsel işlemle gerçekleştirilir?
BOŞ
A-)Dengeleme   
B-) Uyumsama    
C-)Özümleme     
D-)Örgütleme 
E-)Şema
8-Aşağıdakilerden hangisi, işlem öncesi dönemin özelliklerinden birisi değildir?
BOŞ
A-)Animizm
B-)Paralel oyun
C-)Ben-merkezcilik
D-)Sembolik düşünme
E-)Korunum
9-Piaget’nin somut işlemler dönemi hangi öğretim kademesine denk düşmektedir?
BOŞ
A-)Okul öncesi/ilköğretim birinci kademe
B-)İlköğretim ikinci kademe/ortaöğretim
C-)İlköğretim ikinci kademe
D-)İlköğretim birinci kademe
E-)Okul öncesi
10-Aşağıdakilerden hangisi, duygusal-motor dönemi özelliklerinden birisidir?
BOŞ
A-)Paralel oyun
B-)Sembolik düşünme
C-)Nesnelerin sürekliliği
D-) Korunum
E-)Animizm
11-Gelişimsel açıdan Hazırbulunuşluk  hangi anlama gelmektedir?
BOŞ
A-)Bireyin toplumsal açıdan sorumluluklar alabileceği bir düzeye erişmesi
B-)Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi
C-)Yaşamın değişik dönemlerinde hızlı fiziksel büyümenin gerçekleşmesi
D-) Bedensel büyüme ve değişmenin gerekli davranış değişikleriyle tamamlanması
E-)Organizmanın bir davranışı yababilecek düzeye gelmesinin yanında önbilgilere ve tutuma sahip olması.
12-Bir çocuk dili öğrenmede annesinin ona öğretmeye çalıştığı kelimeleri yalnızca öğrendiğini örneklerle sınırlandırarak kullanma eğilimi göstermektedir. Örneğin evdeki misafirlerin önünde ağzını açarak konuşmamayı öğrenen bir çocuk muayene için gittiği doktor ‘ağzını aç’ dediğinde bunu yapmamaktadır. Dil gelişimi açısından çocuğun bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
BOŞ
A-)Telgrafik konuşma
B-)Eksik kurallaştırma
C-)Aşırı kurallaştırma
D-)Morfem
E-)Ket vurma
13-Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme yoluyla kazanılan davranışa bir örnek olarak gösterilemez?
BOŞ
A-) Bir öğrencinin okulun bulunduğu yeri tarif etmesi.
B-)Bir televizyon tamircisinin bir televizyondaki bozuk sesin nedeninin kısa sürede bulması.
C-)Bir hayvanın yavrusuna saldıracağını hissettiği diğer hayvanlara karşı yavrusunu savunmaya çalışması
D-)Bir ev hanımının pişirdiği yemeğin tuzlu olup olmadığını tadarak anlaması.
E-)Bir çocuğun Türk büyüklerine saygı duyması
14-Bir anne bebeğine şampuanla banyo yaptırdığında gözleri yanan  bebek ağlamıştır. Daha sonra annesi gözlerini yakmayan bir şampuan alarak bebeğine banyo yaptırmış ve bebek ağlama davranışında bulunmamıştır. Bir süre sonra ise bebek şampuanı gördüğünde tekrar ağlama davranışında bulunmuştur. Bu durum aşağıdaki koşullanma ilkelerinin hangisi ile açıklanabilir?
BOŞ
A-)Sönme
B-)Nötr uyaran koşulsuz uyarın eşlemesi
C-)Olumsuz pekiştireç
D-)Kademeli yaklaştırma
E-)Kendiliğinden geri gelme
15-Edimsel (operant) koşullanma öğrenme sürecinde bireyi aşağıdakilerden hangisiyle ele almaktadır?
BOŞ
A-)Birey başlangıçta ilişiksiz olan uyarana  tepkide bulunarak öğrenir.
B-)Birey uyarıcıları ayırt ederek ve uyarıcıları genelleyerek öğrenir.
C-)Bireyin öğrenmede hazır bulunuşluğu sağladıktan sonra uyaranlar sunulur.
D-)Birey bir pekiştireç elde etmek için öğrenme sürecinde aktif bir şekilde etkinlikte bulunur.
E-)Birey çevreyi gözleyerek seçtiği davranışları yapar ve pekiştireç alarak davranışına devam eder.
16-Sınıfta öğretmeninden azar işiten Ayşe eve geldiğinde annesine bağırmış ve onunla tartışmıştır.Bu durum aşağıdaki  savunma mekanizmalarındanhangisiyle açıklanır ?
BOŞ
A-) Yansıtma
B-)Bastırma
C-)Yer değiştirme
D-)Rasyonelleştirme
E-)Yüceltme
17-Öğrencilerde benlik kavramını güçlendirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki davranış şekillerinden hangisinden kaçınmalıdır.
BOŞ
A-)Öğrencileri kendisine güven duymasına sağlayacak etkinliklere yönlendirme
B-) Yetersiz oldukları alanları belirleme
C-)Öğrenciler arasında saygı, empati ve dürüstlük değerlerini güçlendirme
D-)Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılama
E-)Öğrenciler arasındaki rekabet ortamını engelleme
18-Temizlikçi olarak yeni işe başladığı bir iş yerinde birey ilk temizlik işlerini iyi yaptığı için patronundan ek mesai ücreti alınca daha fazla çalışmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
BOŞ
A-)Klasik koşullanma
B-)Edimsel koşullanma
C-)Kavrayarak öğrenme
D-)Deneme-Yanılma yoluyla öğrenme
E-)Gözlem yoluyla öğrenme
19-Öğretmenin sınıfta olumlu  davranan öğrencilerin davranışlarına önem vermeyerek, sürekli olumsuz davranan öğrencilerle ilgilenmesi ve uyarması sonucunda sınıfta olumsuz davranışların arttığı görülmüştür. Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
BOŞ
A-)Bazı öğrencilerin öğretmenin dikkatini çekmek istemesi
B-) Olumsuz davranışların sınıfta daha çok kabul görmesi
C-)Olumlu davranışa önem vermenin bu davranışın devamlılığını sağlaması
D-)Üzerinde durulan davranışlara ilginin olması
E-)İstenmeyen davranışların sınıfta kabul görmesi
20-Öğretmen öğretme-öğrenme sürecinin yürütülmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin dikkat etmelidir?
BOŞ
A-)Veli beklentileri
B-)Öğrenci ilgi ve ihtiyaçları
C-)Konu alanı
D-)Sınama durumları
E-)Toplum istekleri
21-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir süreci ifade etmez?
BOŞ
A-) .Kavram öğrenme
B-)Alışkanlık edinme
C-)İçgüdüsel davranış
D-)Beceri edinme
E-)Korkuyu öğrenme
22-Klasik koşullanma aşağıdaki hangi yaklaşımların geliştirdiği bir öğrenme yaklaşımıdır?
BOŞ
A-)Bilişsel yaklaşım
B-)Davranışçı yaklaşım
C-) Varoluşçu yaklaşım
D-)Psikoanalitik yaklaşım
E-)Nöro-fizyolojik yaklaşım
23-Pavlov, klasik koşullanma deneyinde köpeğe, zil sesinden sonra et vermez ve bunu bir kaç kez tekrar eder. Köpeğin artık salya akıtmadığı görülür.
            Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
BOŞ
A-)Koşulsuz tepki
B-)Koşullu tepki
C-)Alışkanlık edinme
D-)Davranışın sönmesi
E-)Uyarıcı genellemesi
24-Edimsel koşullanmanın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)Skinner
B-)Pavlov
C-)Piaget
D-)Rogers
E-)Watson
25-Bir davranışın sonucu haz ve mutluluk veriyorsa tekrarlanma olasılığı artar. Davranışın sonucu acı ve elem veriyorsa bu davranışın tekrarlanma olasılığı kalkar.
             Yukarıda açıklama aşağıdaki kavramların hangisin aittir?
BOŞ
A-)Etki yasası
B-)Hazırbulunuşluk
C-)Güdüleme
D-)Pekiştireç
E-)Genelleme
26-Gelişim psikolojisi olarak adlandırılan ve aşağıdaki  eşlemelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir.
BOŞ
A-)Psikoanaliz –Freud
B-)Ahlak gelişimi- Kohlberg
C-)Bilişsel gelişim-Piaget
D-)Psiko-sosyal gelişim –Ericson
E-)Ahlak gelişimi-Piaget
27-Aşağıdaki yaklaşımların hangisi öğrenme konusunda yapılan ilk çalışmaların sonucunda  ortaya çıkmıştır?
BOŞ
A-)Bilişsel yaklaşım
B-)Varoluşçu yaklaşım
C-)Pisikoanalitik yaklaşım
D-)Davranışçı yaklaşım
E-)Nöro- fizyolojik yaklaşım
28-Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi öğrenmeyi, uyarıcı-tepki arasında bağ kurma süreci olarak açıklamıştır?
BOŞ
A-)Bilişsel yaklaşım
B-) Biyolojik yaklaşım
C-)Varoluşçu yaklaşım
D-)Nöro-fizyolojik yaklaşım
E-)Davranışçı yaklaşım
29-Korku, sevgi gibi duygusal davranışlar ve fobiler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle öğrenilir?
BOŞ
A-)Güdülenme
B-)Klasik koşullanma
C-)Edimsel koşullanma
D-)Genelleme
E-)Anlamsız öğrenme
30-Bir basketbol oyuncusunun basketbol maçında kurallara uygun olarak oynamasını ve hareket etmesini sağlayan bellek aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)İşlemsel bellek
B-)Duyusal kayıt
C-) Kısa süreli bellek
D-)Anlamsal bellek
E-)Anısal bellek
31-Aşağıdaki öğretme öğrenme etkinliklerinden hangisi doğru değildir?
BOŞ
A-)Öğretmen sınıfta çok farklı düzeyde bilgi seviyesinde öğrencileri varsa, orta düzeydeki öğrencinin anlayabileceği şekilde genel bir öğretim yöntemi kullanmalıdır.
B-)Öğrenciler öğrenme sürecinde aktif olmalıdırlar.
C-)Dersin başında konunun işlerine çok yarayacağı konusunda öğrencileri güdülemek.
D-)Öğrenciye her sınavdan sonra öğrenme eksikliği ile ilgili dönüt verilmeli.
E-)Öğretmenin ses tonu, jest ve mimikleri öğrencinin derse ilgisini çekmede önemlidir.
32-Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme türlerinden değildir?
BOŞ
A-)Problem çözmeyi öğrenme
B-)Sözel bilgileri öğrenme
C-)Kavramları öğrenme
D-)İlkeleri öğrenme
E-)Beceriyi öğrenme
33-Şiir yazan birinin kompozisyon yazarken zorlanması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
BOŞ
A-)Aktarma zorluğu
B-)Olumsuz transfer
C-) Olumlu pekiştireç
D-)Yetenek genellemesi
E-)Uyarıcı genellemesi
34-Uzmanlar bir yabancı dil bilen birisini ikinci bir yabancı dil öğrenmesinin kolay olacağını ifade etmektedirler. Çünkü belleklerinde yabancı dille ilgili kodlanmış bilgiler ve kurallar bulunmaktadır. Bunları kullanarak ikinci bir yabancı dili daha kolay öğrenirler.
             Bu şekilde açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
BOŞ
A-)Yetenek genellemesi
B-)Geriye ket vurma
C-)Olumsuz aktarma
D-)Aktarma kolaylığı
E-)Olumlu transfer
35-Bir çocuğun etrafında bulunan her nesnenin kendisi için varolduğuna inanması, annesinin tek varlık nedeninin kendisine bakmak olduğunu düşünmesi, hangi bilişsel gelişim kavramıyla açıklanır?
BOŞ 
A-)Sistematik düşünme
B-)Ben-merkezci düşünme
C-)Devresel tepki
D-)Tersine dönüştürme
E-)Algı yanılması
36-Freud’un kuramına göre hangi dönemin ihtiyaçlarının yanlış karşılanması sonucu bireyler başkaldırma sinirlilik  saldırganlık gibi davranışları gösterirler?
BOŞ
A-) Oral
B-)Anal
C-) Fallik
D-) Genital
E-)Gizil
37-  I. Kural koymazlar
      II.Çocuktan bir şey istemezler
     III.Genelde güvensiz ve tutarsızdırlar
     IV.Çocuğu cezalandırmaktan kaçınırlar
      Yukarıda özellikleri verilen anne-baba tutumları aşagıdakilerden hangisidir?
BOŞ 
A-)Moratoryum
B-)Aşırı ilgili
C-)Otoriter
D-)İlgisiz
E-)Zıt Tepki


CEVAP ANAHTARI


Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Yaprak Testi - I
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 
 Soru 11BOŞ Yanlış 
 Soru 12BOŞ Yanlış 
 Soru 13BOŞ Yanlış 
 Soru 14BOŞ Yanlış 
 Soru 15BOŞ Yanlış 
 Soru 16BOŞ Yanlış 
 Soru 17BOŞ Yanlış 
 Soru 18BOŞ Yanlış 
 Soru 19BOŞ Yanlış 
 Soru 20BOŞ Yanlış 
 Soru 21BOŞ Yanlış 
 Soru 22BOŞ Yanlış 
 Soru 23BOŞ Yanlış 
 Soru 24BOŞ Yanlış 
 Soru 25BOŞ Yanlış 
 Soru 26BOŞ Yanlış 
 Soru 27BOŞ Yanlış 
 Soru 28BOŞ Yanlış 
 Soru 29BOŞ Yanlış 
 Soru 30BOŞ Yanlış 
 Soru 31BOŞ Yanlış 
 Soru 32BOŞ Yanlış 
 Soru 33BOŞ Yanlış 
 Soru 34BOŞ Yanlış 
 Soru 35BOŞ Yanlış 
 Soru 36BOŞ Yanlış 
 Soru 37BOŞ Yanlış 
 

Labels:comment closed