Kpss Genel Kültür Deneme Sınavı - 1

Genel Kültür Karma Testi - 1
1-Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davasının özelliklerinden biridir?
BOŞ
A-)Amacının, bir idari işlemin iptalini sağlamak olması
B-)Kişisel bir hakkın ihlal edilip edilmediğinin araştırılması
C-)Bir idari işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi
D-)Konusunu sadece idari işlemlerin oluşturması
E-)Açılabilmesi için menfaat ihlalinin yeterli olması
2-Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma bedelinin taksitli ödenmesinde geçerli olan kurallarından biri değildir?
BOŞ
A-)Turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesinin kanunla öngörülebilmesi
B-)İdarenin, kamulaştırma bedelini taksitle ödemeye genel yetkisinin olması
C-)Peşin ödenmeyen kamulaştırma bedeli için devlet borçlarına uygulanan en yüksek faiz haddinin uygulanması
D-)Taksitlendirme süresinin 5 yılı geçememesi
E-)Taksitlerin eşit olması
3-Aşağıdakilerden hangisi idari vesayet yetkisinin özelliklerinden biri değildir?
BOŞ
A-)Anayasada açıkça belirtilmiş olması
B-)Hem organlar hem işlemler üzerinde uygulanabilmesi
C-)Uygulanması için kanunla önceden düzenlenmiş olması
D-)Vesayet ilişkisinde iki ayrı kamu tüzel kişiliğinin sözkonusu olması
E-)Üzerinde vesayet yetkisi uygulanan kurumun işleminin yerindelik açısından da denetlenmesi
4-1982 Anayasasına göre, milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
BOŞ
A-) Milletvekilinin görevi ile ilgili bir suçtan ötürü dokunulmazlığı, hakkında açılan meclis soruşturmasından sonra kaldırılabilir.
B-) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadan yargılanması mümkündür.
C-)Milletvekilinin meclis çalışmalarında sarf ettiği bir sözden ötürü yargılanabilmesi için önce dokunulmazlığının kaldırılması gerekir
D-)Milletvekiline karşı açılacak ceza davalarında da, hukuk davalarında da önce dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.
E-)Milletvekilinin dokunulmazlığı, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kaldırılabilir.
5-Aşağıdaki davalardan hangisi, ilk derece mahkemesi olarak danıştayın görev alanı içinde değildir?
BOŞ
A-)Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak olan düzenleyici işlemlere karşı açılacak davalar
B-)Belde imar planlarının iptali istemiyle açılacak davalar
C-)Maliye bakanlığı tebliğinin iptali istemiyle açılacak davalar
D-)Danıştay idari dairelerince verilen kararlar üzerine uygulanan işlemlere karşı açılacak davalar
E-)Birden çok idare mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak davalar
6-İdare içindeki kurulların aldığı kararlar ne tür idari işlemdir?
BOŞ
A-)Karma işlem
B-) Kollektif işlem
C-)Çok yanlı işlem
D-)Zincir işlem
E-)Düzenleyici işlem
7-Yasaların anayasaya uygunluğunun itiraz yoluyla denetiminde, aşağıdakilerden hangisi varlığı gerekli olan bir unsurdur?
BOŞ
A-)İtirazın görülmekte olan bir davaya ilişkin olarak bir mahkemeye yapılmış olması
B-) İtirazın Cumhurbaşkanı veya 1/5 oranında milletvekili tarafından yapılması
C-)Hakkında anayasaya aykırılık itirazında bulunulan yasaya ilişkin olarak geriye doğru 20 yıl içinde Anayasa Mahkemesine karar vermemiş olması
D-)İtirazın bir kamu kurumu tarafından yapılmış olması
E-)İtirazın yasa yayımlandıktan sonra 60 gün içinde yapılması
8-Cumhurbaşkanımızın, TBMM’ye bir yasayı bir kez daha görüşülmek üzere geri göndermesinden sonra söz konusu yasanın TBMM tarafından aynen kabul edilmesi durumunda, Cumhurbaşkanının ne yapması gerekir?
BOŞ
A-)Yasanın uygun bulmadığı maddelerini yeniden TBMM’ye geri göndermesi, uygun bulduğu maddelerini yayımlaması gerekir.
B-)Yasanın uygun bulmadığı maddelerini yeniden TBMM’ye geri göndermesi, uygun bulduğu maddeleri meclis söz konusu maddeleri görüşüp bir karara varıncaya kadar elinde tutması gerekir.
C-)Yasayı yayımlamadan önce Anayasa Mahkemesine götürmesi gerekir.
D-)Yasayı yayımlaması gerekir.
E-)Yasayı halkoyuna sunması gerekir.
9-Aşağıdakilerden hangisi Mili Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?
BOŞ
A-)Başbakan Yardımcısı
B-)Adalet Bakanı
C-)Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
D-)Cumhurbaşkanı
E-)Dışişleri bakanı
10-2001 yılı değişikliği göz önüne alındığında, 1982 anayasasında yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin “genel sınırlama” sebepleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
BOŞ
A-)Genel sınırlama sebepleri tüm temel hak ve özgürlükleri için geçerlidir.
B-)1982 anayasasında genel sınırlama sebepleri kaldırılmıştır.
C-)Genel sınırlama sebepleri sadece olağanüstü hallerde uygulanır.
D-) Genel sınırlama sebepleri sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler dışındaki temel hak ve özgürlükler için geçerlidir.
E-)Bir temel hak ve özgürlüğe ilişkin özel sınırlama sebebi varsa genel sınırlama sebebi uygulanmaz.


CEVAP ANAHTARI


Genel Kültür Deneme Sınavı - 1 Sonuçları
 
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 
 

Labels:comment closed