Kpss Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yaprak Testi - I

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yaprak Testi - I
1-Öğrencinin duyuşsal ve bilişsel giriş davranışları ile ilgilenen öğrenme modeli hangisidir.
BOŞ
A-)Sunuş yoluyla öğrenme    
B-)Buluş  yoluyla öğrenme
C-)Araştırma –Soruşturma  
D-)İşbirliğine dayalı öğretim
E-)Hiçbiri
2-Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yönteminin özelliklerinden değildir?
BOŞ
A-)Gerçek hayat meseleleriyle öğrencileri yüz yüze getirir.
B-)Kuram ve uygulama arasındaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olur.
C-)Bir sorunu çözebilmek için öğretimde kullanılır
D-)Öğrenciyi edilgen halden kurtarıp etken hale getirir.
E-)Öğrencilere kavram ve ilkelerin doğrudan öğretimini sağlayan yöntemdir.
3-Aşağıdakilerin hangisi ‘bir elin nesi var iki elin sesi var’görüşünü destekleyen öğretim metodudur?
BOŞ
A-)Gösteri
B-)Benzetişim
C-)Ekiple öğretim
D-)Proje yöntemi
E-)Mikro öğretim
4-Ders anlatırken bir öğretmenin kazandırılacak hedef davranışların yaşamda ne işe yarayacağını ve hangi sorunların  çözümünde nasıl kullanılacağını vurgulaması aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisiyle ilgilidir.
BOŞ
A-) Gözden geçirme
B-) Güdüleme
C-)Dikkat çekme
D-)Dönüt verme
E-)Düzeltme yapma
5-Ünlü psikolog Skinner’in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış olan temelde öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yeniliği getiren teknik hangisidir.
BOŞ
A-)Çoklu zeka kuramı
B-)Tam öğrenme
C-)Proje yöntemi
D-)Programlı öğretim
E-)Hiçbiri
6-Tam öğrenme modelinde öğrencilerin düzeylerini değerlendirirken ele alınan tam öğrenme ölçütü en az kaçtır.
BOŞ
A-) %50                     
B-)  %60                       
C-) %70              
D-)%80                
E-)%90
7-Her bilim alanında öğrencilerin öğrenmelerini arttıran zekanın yedi yönünün olduğunu savunarak çoklu zeka  kuramını ortaya atan bilim adamı kimdir.
BOŞ
A-)Bloom
B-) Gardner
C-)Skinner
D-)Pavlov
E-)Goleman
8- …………….. bir metne bağlı olmadan içten geldiği gibi ve aniden gelişen durumdur.Yaratıcı dramanın bir aşamasıdır. Metindeki boşlukta bahsedilen davranış türü aşağıdakilerden hangisidir ?
BOŞ
A-)Isınma
B-)Oyun
C-)Doğaçlama
D-)Değerlendirme
E-)Oluşum
9-Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı drama etkinliklerinin bir aşamasıdır.
BOŞ
A-)Isınma
B-)Doğaçlama
C-)Oluşum
D-)Oyun
E-)Hepsi
10-Yaratıcı drama yönteminin kullanılmasında en son yer verilen çalışma hangisidir.
BOŞ
A-)Oyun
B-)Doğaçlama
C-)Isınma
D-) Oluşum
E-)Değerlendirme
11-   1.Öğretmen ,öğrenci ile etkileşim halindedir.
       2.Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler verilmesine olanak sağlanır.
       3.Öğrenci düşüncelerini söyler ve yorum yapar.
       4.Analiz sentez ve değerlendirme yapılır.
            Yukarıdaki ifadeler hangi öğretim yönteminin özelliklerindendir.
BOŞ
A-)Anlatma
B-)Tartışma
C-)Gösterip yaptırma
D-) Örnek olay
E-)Bireysel çalışma
12-  1.Öğrenci merkezlidir.
       2.Öğrencide ilgi ve güdülemeyi arttırır.
       3.Daha kalıcı ve izli öğrenmeleri oluşturur.
       4.Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir.
                  Yukarıda ifade edilen durumlar hangi öğretim yöntemiyle ilgilidir ?
BOŞ
A-)Problem çözme
B-)Bireysel çalışma
C-)Örnek olay
D-)Tartışma
E-)Anlatma
13-Aşağıdakilerden hangisi Tartışma yönteminde kullanılmaz.
BOŞ
A-) Büyük grup tartışması
B-)İnformal öğreten konuşma
C-)Sempozyum
D-)Kollegyum
E-)Panel
14-Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yöntemi uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz.
BOŞ
A-)Temel bir sorun olmalı
B-)Sorunlar hedefler,ilkeler ve değerler açısından değerlendirilmeli
C-)Sorun analiz edilmeli
D-)Uygulama süreci üzerinde durulmalı
E-)Dersin tümü yönteme ayrılmalı
15-İstenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmaya ne ad verilir.
BOŞ
A-)Materyal kullanma
B-)Beyin fırtınası
C-)Araştırma
D-)Problem çözme
E-)Hiçbiri
16-Aşağıdakilerden hangisi sınıf dışı öğretim tekniklerinden biri değildir.
BOŞ
A-) Sergi tekniği
B-)Gezi tekniği
C-)Ev ödevi
D-)Proje tekniği
E-)Yansıtma tekniği
17-Duygu düşünce ve fikirlerin konuşmaksızın el kol veya yüz hareketleriyle anlatılması hangi dramatizasyon tekniğidir.
BOŞ
A-)Parmak oyunu
B-) Sözsüz oyun
C-)Öykünme
D-)Rol yapma
E-)Bağımlı dramatizasyon
18-Aşağıdakilerden hangisi küme çalışması tekniğinin kullanılmasındaki olumsuzluklarından birisidir.
BOŞ
A-)Her ünitenin öğretilmesine uygun olmaması
B-)Öğretmenin etkili kümeler oluştururken yeterli bilgi sahibi olmaması
C-)Ünite kapsamının fazla olması ve zamanın yeterli olmaması
D-)Küme elemanlarının konuya fazla hazırlanmış olmaması
E-)Öğrencilerin o konunun öğretilmesine ilişkin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması
19-Gözlem yoluyla öğrenmenin en önemli avantajı hangisidir.
BOŞ
A-)Büyük gruplarda kullanışlı olması
B-) Planlı etkinlikler yapmayı gerektirmesi
C-)Öğrencilerin olayları ve nesneleri gerçek biçimleriyle görmesi
D-)Bireyler hakkında bağımsız karalar vermeyi sağlaması
E-)Yüzde yüz gerçek sonuçlar elde etmeyi sağlaması
20-Sergi tekniği öğrencide hangi duygu yada becerilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır.
BOŞ
A-)Nesne yada olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneğini geliştirmesi.
B-)Sergi hazırlayabilme becerisini geliştirmesi
C-)Aktif katılımı yaratıcı ve estetik duyguları geliştirmesi
D-)Yaparak yaşayarak ve gezerek görerek öğrenme yaşantılarını kazandırması
E-)Planlama organizasyon ve sorumluluk duygularını geliştirmesi
21-Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretim yaklaşımının özellikleri arasında yer alır.
BOŞ
A-) .Öğretim muhtevasının yapısallaştırılması
B-)Öğrenme yaşantılarının sıralanması
C-)Öğretme öğrenme sürecinde Pekiştireç’in kullanılması
D-)Öğrenilecek bilginin kendi içinde bir bütünlük oluşturması
E-)Öğrencilerde hazır bulunuşluk çalışmalarının yapılması
22-Çoklu zeka kuramının eğitimde uygulanmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
BOŞ
A-)Öğrencilerin zekalarının çok yönlü olduğunun kanıtlanması
B-)Öğrencilerin yalnız zekalarının değil yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi
C-) Sözel ve sayısal zekaya ağırlık veren etkinliklerin sıkıcı olması
D-)Klasik testlerde değerlendirmenin yeterli olmadığının ortaya çıkmış olması
E-)Öğrencilerde var olan gizil güçlerin ortaya çıkarılması
23-Aşağıdakilerden hangisi keşfetme yoluyla öğretim basamaklarından birisi değildir.
BOŞ
A-)Öğrencinin örneklemi beğenmesi
B-)Öğrencinin örneklemi karşılaştırması
C-)Öğrencinin örneklemi başka bir öğretim ortamına saklaması
D-)Öğrencinin duruma ters düşen örnekleri belirlemesi
E-)Öğrencinin tanımı yaparak ilişkiyi kurması
24- (1) Öğrencilerin merakını uyandırmak
      (2) Öğrenciyi işbirliği yapmaya yönlendirmek
      (3) Ünite sonunda öğrenme eksikliklerini belirlemek
      (4) Kısa sürede daha fazla bilgiyi aktarmak
      (5) Öğrencilerin güdülenmişlik düzeylerini cevaplar buluncaya kadar sürdürme
             Yukarıdaki özelliklerden hangisi buluş yoluyla öğretim yaklaşımının yaraları arasında yer alır?
BOŞ
A-)1 ve 2  
B-)1 ve 4
C-)2 ve 5
D-)3 ve 4
E-)1 ve 5
25-Bireylerin fiziksel zihinsel  yeteneklerini geliştirici  öğrenme yaşantısını zevkli kılacak sanatsal estetik nitelikleri ve beceriyi geliştirici öğretim tekniklerine ne ad verilir.
BOŞ
A-)Rol yapma
B-)Eğitsel oyunlar
C-)Güdümlü tartışma
D-)Gösterim
E-)Vaka inceleme
26-Öğretmen merkezli sınıflarda en fazla görülen öğrenme ortamı faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir.
BOŞ
A-)Kendi kendine öğrenme faaliyeti
B-)Değişik teknolojik araç gereçler.
C-)Sınıf dışı ve gerçek yaşam
D-)Deneyler inceleme araştırma ve geziler
E-)Sınıf ortamı ve bu ortamdaki araç gereçler
27-Öğretimde anlamlılık ilkeleri olarak yer alan ilkeler kime aittir.
BOŞ
A-)Skinner
B-)Pavlov
C-)Piaget
D-)Köhler
E-)Koffika
28-En belirgin üstünlüğü öğrencilere problem çözme yaşantıları kazandırmak olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir.
BOŞ
A-)Örnek olay
B-) Anlatım
C-)Soru Cevap
D-)Gösterip yaptırma
E-)Tartışma
29-Aşağıda hangi yöntemin faydalarından söz edilmektedir.
    (1) Bireyin anlatma yeteneğini geliştirir
    (2) Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamamıza yardımcı olur. 
    (3) Akıcı bir konuşma sağlar.
BOŞ
A-)Gösterim  
B-)Drama
C-)Problem çözme
D-)Soru cevap
E-)İnceleme
30-Hangisi buluş yöntemi ile öğretim yaklaşımı için doğru bir ifadedir.
BOŞ
A-)Uygulaması çok zaman almaz.
B-)Öğrenci tanımlamaları kendi başına yapamaz
C-) Olguların kazandırılmasında daha etkilidir.
D-)Öğretmen olgu ve kavramları açıklar.
E-)Örneklerin analizi sonucunda genellemelere ulaşılır.


CEVAP ANAHTARI


Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test - 1
 
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 
 Soru 11BOŞ Yanlış 
 Soru 12BOŞ Yanlış 
 Soru 13BOŞ Yanlış 
 Soru 14BOŞ Yanlış 
 Soru 15BOŞ Yanlış 
 Soru 16BOŞ Yanlış 
 Soru 17BOŞ Yanlış 
 Soru 18BOŞ Yanlış 
 Soru 19BOŞ Yanlış 
 Soru 20BOŞ Yanlış 
 Soru 21BOŞ Yanlış 
 Soru 22BOŞ Yanlış 
 Soru 23BOŞ Yanlış 
 Soru 24BOŞ Yanlış 
 Soru 25BOŞ Yanlış 
 Soru 26BOŞ Yanlış 
 Soru 27BOŞ Yanlış 
 Soru 28BOŞ Yanlış 
 Soru 29BOŞ Yanlış 
 Soru 30BOŞ Yanlış 

Labels:comment closed