Kpss Ölçme Değerlendirme Yaprak Testi - 1

Ölçme Değerlendirme Yaprak Testi - 1
1“Matematik öğretmeni sınıfta sorduğu  sorulara  doğru cevap veren her öğrenciye bir artı vermektedir.”           
     Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
BOŞ
A-)Ölçüt
B-)Değerlendirme
C-)Soru-Cevap
D-)Ölçme
E-)Barem
2-"Nesnelere verilen sayıların anlamların  ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları   belirler.’’  
        Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan  hangisine aittir?
BOŞ
A-)Değer
B-)Değerlendirme
C-)Oransız Ölçek
D-)Ölçme
E-)Ölçek
3-Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin eğitim  sürecindeki temel işlevi anlamında aşağıdaki kavramlardan hangisi en doğru ifadedir?
BOŞ
A-)Başarısız öğrencileri belirlemek
B-)İstenmeyen davranışları belirlemek
C-)Öğrenci başarı düzeyini yükseltmek
D-)Davranışların kazanılma düzeyini belirlemek       
E-)Başarılı öğrencileri belirlemek
4-Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının  hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir?
BOŞ
A-) Objektiflik
B-) Güvenirlik
C-)Geçerlik
D-)Yargı
E-)Karar
5-‘’İngilizce dersinde başarılı olmak için en az 50  puan almak gerekmektedir.’’ 
            İfadesindeki 50  puan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle  ilgilidir?
BOŞ
A-)Mutlak Ölçüt
B-)Bağıl Ölçüt
C-)Baraj Ölçüt
D-)Nitel Ölçüt
E-)Değerlendirme
6-Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarından birisi değildir?
BOŞ
A-)Ölçmeyi yapan kişi
B-) Ölçmede kullanılan araçlar
C-)Ölçmenin standart  hatası
D-)Ölçmenin yapıldığı ortam
E-)Ölçülmek istenen hedef- davranış
7. ve 8. soruları aşağıdaki açıklamaya göre cevaplayınız?                    

    “Bir öğretmen  Türkçe dersinde  öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek için hazırladığı testi bir sınıfta uygulamıştır. Daha  sonra teste yer alan her bir maddenin güçlük derecesini belirleyerek homojen ve tutarlı olduğuna bakarak güvenilir olup olmadığını belirlemiştir.”
7-Öğretmenin uyguladığı güvenirlik belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)KR-20 güvenirliği
B-) Cronbach alfa katsayısı
C-)Faktör analizi
D-)Madde ayırt ediciliği
E-)Ölçmenin standart hatası
8-Bu işlemin sonucuna dayanarak aşağıdaki  yorumlardan hangisi yapılmaz?
BOŞ
A-)Puanların hatalardan arınıklığı
B-)Terstin yapı geçerliliği
C-)Testi oluşturan maddelerin homojenliği
D-)Testin grubu birbirinden ayırma düzeyi
E-)Teste elde edilen en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark
9-Hangisi yazılı ve sözlü sınavlar için en doğrudur?
BOŞ
A-) Bu sınavlar tamamen kaldırılmalıdır.
B-) Hazırlaması kolay olduğu için teşvik edilmelidir.
C-) Bu tür sınavların geçerlilik derecesi,sınavı yapana göre değişir.
D-) Soru sayıları az olduğu için geçerliliği yüksek değildir.
E-) Soruların daha önceden hazırlanması.
10-Test düzeniyle ilgili olarak, yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)Cevaplama biçimleri aynı olan sorular bir araya getirilmelidir.
B-)Soruların satır uzunluğu en az normal bir kitap satırı kadar olmalıdır.
C-)Soruların tüm kopyalarının okunabilir olup olmadığını denetlenmelidir.
D-) Testin başında bir açıklamaya yer verilmelidir.
E-)Aynı konuyla ilgili olan sorular alt alta getirilmelidir.
11,12,13,14. soruları aşağıdaki verilerden yararlanarak cevaplayınız?
        Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar;   3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biçimindedir
.
11-Puan dağılımının ranjı kaçtır?
BOŞ
A-)3
B-)5
C-)6
D-) 7
E-)10
12-Puan dağılımının ortancası kaçtır?
BOŞ
A-) 3
B-)5
C-) 6
D-)7
E-)10
13-Puan dağılımının standart sapması kaçtır?
BOŞ
A-) 1.01
B-)2.21
C-)4.89
D-)5.36
E-) 6.65
14-Puan dağılımının varyansı kaçtır?
BOŞ
A-)1.01
B-)2.21
C-)4.89
D-)5.36
E-)6.65
15-Hangisi eğitim sistemlerindeki ‘’ gizli başarısızlığın’’  nedenlerinden birisi değildir?
BOŞ
A-)Minimum başarı sınırının  program hedeflerinin altında tutulması
B-)Öğretmen maaşlarındaki düşüş
C-)Kurallardaki boşluklar
D-)Öğretmenin kanaat notu kullanması
E-)Gereksiz hoşgörüler
16-Sınıf geçme sisteminin en fazla uygulanabilir olduğu eğitim kademesi hangisidir?
BOŞ
A-) İlkokul
B-) Orta okul
C-) Lise
D-)Üniversite
E-)Lisansüstü eğitim
17-Aşağıdakilerden hangisi medyan için söylenemez?
BOŞ
A-)Merkezi dağılım ölçüsüdür.
B-) Dağılımdaki ham puanların sayısından etkilenir.
C-)Ortancayı bulurken, veriler mutlaka sıraya konmalıdır.
D-)Ham puanların ortalama etrafındaki yayılma derecesini gösterir.
E-)% 50’ si bir tarafta, %50’si de diğer tarafta olmak üzere grubu ikiye ayırır.
18-Aşağıdakilerden hangisi KR 21 formülüne dayalı güvenirlik hesaplamanın dayandığı sayıtlılardan biri değildir?
BOŞ
A-)Testteki maddelerin tamamının belirtilen hedefleri ölçtüğü
B-)Her maddenin varyansının eşit olduğu
C-)Maddeler arası korelasyonun eşit olduğu
D-)Maddelerin güçlük derecelerinin eşit olduğu
E-)Puanlamanın birden fazla kişi tarafından yapılmış olduğu
19-Aşağıdaki ölçeklerden hangi ikisinde ‘’birimlerin eşit olduğu’’ söylenebilir?
BOŞ
A-)Sınıflama- eşit oranlı
B-) Sıralama- eşit aralıklı
C-)Eşit oranlı- eşit aralıklı
D-)Eşit aralıklı- sınıflama
E-)Eşit oranlı-sıralama
20-Aşağıdaki özelliklerden hangisi, doğrudan (temel) ölçme yoluyla ölçülebilir?
BOŞ
A-)Sınıfın başarı ortalaması
B-)Sınıftaki öğrenci sayısı
C-)Öğrenci yetenekleri
D-)Öğretmenin öğrencilere karşı tutumu
E-)Öğrencilerin derse ilgisi


CEVAP ANAHTARI


PSS Ölçme Değerlendirme Yaprak Testi - 1
 
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 
 Soru 11BOŞ Yanlış 
 Soru 12BOŞ Yanlış 
 Soru 13BOŞ Yanlış 
 Soru 14BOŞ Yanlış 
 Soru 15BOŞ Yanlış 
 Soru 16BOŞ Yanlış 
 Soru 17BOŞ Yanlış 
 Soru 18BOŞ Yanlış 
 Soru 19BOŞ Yanlış 
 Soru 20BOŞ Yanlış 
 

Labels:comment closed