Kpss Program Geliştirme Testi - 1

Program Geliştirme Yaprak Testi - I
1-Aşağıdakilerden hangisi önceden hazırlanan bir plan veya program çerçevesinde hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik etkinlikler bütününü ifade eder?
BOŞ
A-)Öğrenme
B-)Kültürleşme
C-)Eğitim
D-)İnformal eğitim
E-)Formal Eğitim
2-Program değerlendirme kavramına ilişkin verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
BOŞ
A-)Program değerlendirme belli bir amaca yöneliktir.
B-)Kazandırılan davranışların gerçekleşme düzeylerini belirlemek yeterlidir.
C-)Değerlendirmede doğru ve uygun araçların kullanılması gerekir.
D-)Program değerlendirme sürekli bir süreçtir.
E-)Değerlendirme programın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini sağlar.
3-Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilmesinin söz konusu olduğu ders içeriklerinin düzenlenmesinde hangi tür programlama yaklaşımı kullanılır?
BOŞ
A-)Sarmal
B-)Doğrusal
C-)Modüler
D-)Piramitsel
E-)Konu ağı
4-Bilişsel alanın bilgi basamağındaki zihinsel etkinlikler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
BOŞ
A-) Bilgiyi başka bir formda ifade etme
B-) Bilgiyi özetleme yorumlama
C-)Bilgiyi tanıma hatırlama
D-)Bilgiyi yeni durumlara uygulama
E-)Bilgiye ilişkin yargıda bulunma
5-İçerik düzenlenirken kullanılabilecek yaklaşımlardan biriside konuların içeriğine öğrencilerin kendi kendine yada gruplar halinde karar vermeleridir.Öğrencilere belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir.’Temel özelliklerden bazıları verilen bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)Piramitsel ve çekirdek programlama yaklaşımı
B-)Konu ağı proje merkezli programlama yaklaşımı
C-)Sorgulama merkezli programlama yaklaşımı
D-)Modüler programlama yaklaşımı
E-)Doğrusal programlama yaklaşımı
6-Bir öğretmenin fen bilgisi dersinde öncelikle öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini araştırması ve öğretim etkinliklerinibuna göre planlaması ve uygulaması ‘eğitim yaşantılarına ilişkin hangi özelliği gerçekleştirmeye çalıştığının göstergesidir?
BOŞ
A-)Kaynaşıklık
B-) Dayanıklılık
C-)Kullanışlılık
D-)Hedefe görelik
E-)Öğrenciye görelik
7-Soyut modelleri tanıyabilen tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanabilen deney yapmaktan hoşlanan eleştirel düşünebilen  öğrencilerde hangi zeka alanının daha çok geliştiği söylenebilir.
BOŞ
A-)Görsel –uzamsal zeka
B-) Mantıksal- matematiksel zeka
C-)Kişisel arası- sosyal zeka
D-)Benlik bilgisi –öze dönük zeka
E-)Bedensel –Duyudevinimsel zeka
8-Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme kuramının öğretimde uygulanmasında uygun olmayan bir davranıştır?
BOŞ
A-)Öğrencinin dikkatlerini konuya yönlendirmek
B-)Öğrencilerin düşünmelerini sağlayacak problemler ortaya koymak
C-)Öğrencilere ulaşması beklenen çözümleri bildirmek
D-)Öğrencilerin temel kavram ilke ve genellemelere ulaşmalarını sağlayacak örnekler vermek
E-)Öğrencilere tümevarım tümdengelim gibi yöntemlerle düşünmelerine yardımcı olmak
9-Çoklu zeka kuramına göre yapılan sınıf içi etkinliklerde aşağıdakilerden hangisi görsel uzamsal zekayı geliştirici bir araç olarak nitelendirilemez?
BOŞ
A-)Zihin haritaları
B-)Grafikler
C-)Ses örüntüleri
D-)Renkler
E-)Görsel bulmacalar
10-Aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme sürecinde araç ve gereç kullanmanın sağladığı yararlar içinde değerlendirilmez
BOŞ
A-)  Eğitimin niteliği konusunda ailelerde olumlu tutum geliştirmesi
B-) Davranışlarda kalıcılık düzeyinin arttırılması
C-) Zamandan tasarruf sağlanması
D-) Konuların daha iyi anlaşılmasına imkan sağlaması
E-)Öğrencilerin konuya ilgi ve katılımlarının arttırılması


CEVAP ANAHTARI


Program Geliştirme - 1
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 

Labels:comment closed