Kpss Rehberlik Yaprak Testi - I

Rehberlik Yaprak Testi - I
1-Öğrencilerin  psikomotor davranışlarını; oluşturdukları ürünün kalitesine bakarak ölçmek isteyen bir öğretmen ürünün aşağıda yazılı hangi özellik ya da özelliklerini dikkate almalıdır?

             I)Estetik       II)Kullanışlık       II)Sağlamlık
BOŞ
A-)I
B-)II
C-)III
D-)I-II
E-)I-II-III
2-Aşağıdakilerden hangisi, rehberliğin dayandığı ilkelerden biri değildir?
BOŞ
A-)Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.
B-)Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak İsteğe bağlıdır.
C-) Rehberlik hayat boyu yararlanabilecek bir hizmettir.
D-)Rehberlikte bireye saygı esastır.
E-)Rehberlik hizmetlerini verenlerin bireye karşı sorumlulukları yoktur.                             
3-Çağdaş rehberlik  ve psikolojik danışma anlayışına göre , öğrencinin sorunlarını çözmek için gerekli kararları kimin vermesi beklenir?
BOŞ
A-)Öğrencinin kendisinin
B-)Ana-babanın
C-)Öğretmenin
D-)Aile meclisinin
E-)Psikolojik danışmanın
4-Aşağıdakilerden hangisi , danışma ve rehberliğin ortaya çıkmasını tetikleyen bir değişken değildir?
BOŞ
A-) Bireysel farklılıkların eğitimde dikkate alınması.
B-) Demokratik toplumlarda kişiye tanınan seçme özgürlüğü
C-)Bazı mesleklerin yok olmaya yüz tutması
D-)Demokratik toplumlarda bireyin karar verme gücüne duyulan ihtiyaç
E-)Okuldan kaynaklanan sorunlar
5-Rehberlik ve psikolojik danışma nasıl bir hizmettir?
BOŞ
A-)Meslek seçimi zamanında yapılan bir hizmettir.
B-)Kimi zaman sürekli, kimi zaman da aralıklı  olarak yapılan bir hizmettir.
C-)İhtiyaç duyan sorunlu öğrencilere götürülen bir hizmettir.
D-)Felaketler  sonrası verilen bir hizmettir
E-)Sürekli bir hizmettir.
6-Eğitimde rehberlik  uygulamalarına yer veren ilk rehberlik modeli hangisidir?
BOŞ
A-)Gelişimsel rehberlik modeli
B-) Parson modeli
C-) Rehberliği karar verme süreci olarak sayan model
D-)Rehberliği klinik yaklaşım olarak gören model
E-)Eğitimle rehberliği özdeş sayan model
7-Aşağıdakilerden hangisi F. Parson’ ın modelini benzer?
BOŞ
A-)Gelişimsel rehberlik modeli
B-) Rehberlikle eğitimi özdeş sayan model
C-)Klinik yaklaşımı esas alan model
D-)Gelişimsel rehberlik modeli
E-)Karar vermeye yardımcı süreç olarak rehberlik
8-Aşağıdakilerden hangisi ‘’ klinik yaklaşım’’ anlayışına  uygun bir tümcedir ?
BOŞ
A-)Rehberlik eğitimle özdeş iki hizmettir.
B-)Birey karar vermeden önce ayrıntı incelenmelidir.
C-)Eğitim yaşamda kesintiler yaratıyor, karar vermeyi gerektiren yol ayrımlarında bireyi yalnız bırakıyor.
D-)Rehberlik gelişim sürecine yardım etme işidir.
E-)Rehberlik gelişimsel anlayışa uygun olunmalıdır.
9-Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Psikolojik Danışmauzmanın görevlerinden biridir?
BOŞ
A-) Öğrencilerle ilgili kişisel bilgileri  müdüre iletmek
B-) Akademik başarıyı engelleyen faktörleri araştırmak
C-)Öğretmeni olmayan sınıfın dersine girmek
D-)Nöbet görevine gelmeyen öğretmenlerin yerine nöbet tutmak
E-)Öğrencilerin devam durumunu kaydetmek.
10-Gözlem sonuçlarının kayıt edilmesi amacı ile geliştirilmiş özel bir formun adı nedir?
BOŞ
A-)Anekdot
B-)Otobiyografi
C-)Günlük zaman çizelgesi
D-) Hatıra kaydı
E-)Anket Formu
11-Öğrenci başarı-başarısızlık, öğrenci problemleri vb. konularda veri toplamak ve verileri değerlendirerek öneri ve çözümler önermek aşağıdaki Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetlerinin hangisi içerisinde  yer alır?
BOŞ
A-)Konsultasyon
B-) Alıştırma
C-) İzleme
D-) Araştırma ve İnceleme
E-)Çevre-veli ilişkileri
12-Aşağıdakilerden hangisini sınıf öğretmeni kullanabilir?
BOŞ
A-)Kişilik Testi
B-)Yetenek Testi
C-)Tutum Testi
D-)Başarı Testi
E-)İlgi Testi
13-Aşağıdakilerden hangisi ‘’ Problem Tarama listesi’’ için söylenemez?
BOŞ
A-) Sürekli olarak yenilenmeli.
B-)Öğrencinin düzeyine uygun olmalı
C-)Problem cümleleri olumlu olmalı
D-)Problem tarama listelerine isim belirtilmeli
E-)Bireye ya da gruba uygulanabilir olmalı
14-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
BOŞ
A-)Bireyi tanımanın amacı, bireye kendisini tanıtmaktır.
B-)Bireyi tanıma hizmetleri, problemli öğrencilere yöneliktir.
C-)Tanıma hizmetleri, belirli bir sınıf  ya da yaşa özgüdür
D-)Tanıma hizmetlerinde bireylerin sadece kişilik özellikleri dikkate alınmalıdır
E-)Bireyi tanıma kriz durumlarında önem verilmesi gereken bir hizmettir
15-Okuldaki tüm rehberlik hizmetlerini düzenleyen, genel rehberlik programı ya da çerçeve programına ne ad verilir?
BOŞ
A-)Okul Rehberlik Programı
B-)Ders Programı
C-)Ünite Planı
D-)Yıllık Plan
E-)Hiçbiri
16-Aşağıdakilerden hangisi , sınıf öğretmenin görevi değildir?
BOŞ
A-) Rehber öğretmenle işbirliği yaparak öğrenciyi tanımaya yönelik test dışı teknikleri uygulamada yardımcı olmak
B-)Öğrencilere çeşitli psikolojik testleri uygulayıp yorumlamak
C-)Öğrenci, öğretmen ve aileler ile görüşmek ve sonuçları öğrenci kişisel dosyasına işlemek.
D-)Öğrencilerin eğitsel kollara ayrılmasın için önlemler almak
E-)Öğrencinin sınıf başarısını öğrenmek
17-Aşağıdakilerden hangisinde , Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti vardır?
BOŞ
A-)Öğrenciye yurt temin etmek
B-) Öğrenciye başarısız olduğu alanlarda ders vermek
C-)Öğrenciye burs alabileceği yerler hakkında bilgi vermek
D-)Öğrencilerin suç işlemelerine engel olmak için doğrudan tedbirler almak
E-)Öğrencilere maddi destek olmak
18-Yetenek başarı karşılaştırması tekniğinin amacı nedir?
BOŞ
A-)Öğrencilerin yetenek ve başarı düzeylerini belirlemek
B-)Yetenek ile başarı arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek
C-)Yetenek puanlarından başarıyı yordamak
D-)Başarı puanlarından yeteneği yordamak
E-)Öğrencilerin yetenekleri düzeyinde başarı gösterip göstermediklerini belirlemek
19-Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden biri değildir?
BOŞ
A-)Rehberlik eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır
B-) Rehberlikte her bireyin değerli olduğuna inanılır
C-)Rehberlik bireyin bütün kapasitelerini, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun düzeyde geliştirmeyi hedefler
D-)Rehberlik öğüt vererek sorunları çözer
E-)Rehberlikte hizmetler bir bütündür
20-Rehberlik  ve psikolojik danışmanın amacını en geniş anlamda tanımlayan İfade hangisidir?
BOŞ
A-)Bireyin kendisini tanımasına yardım
B-)Çevrede kendisine açık olan olanakları görmesine yardım
C-)Gizli güçlerini geliştirmesine yardım
D-)Kendini gerçekleştirmesinde yardım
E-)Benliğini tanımasına yardım


CEVAP ANAHTARI


Rehberlik - 1 Sonuçları
 
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 
 Soru 11BOŞ Yanlış 
 Soru 12BOŞ Yanlış 
 Soru 13BOŞ Yanlış 
 Soru 14BOŞ Yanlış 
 Soru 15BOŞ Yanlış 
 Soru 16BOŞ Yanlış 
 Soru 17BOŞ Yanlış 
 Soru 18BOŞ Yanlış 
 Soru 19BOŞ Yanlış 
 Soru 20BOŞ Yanlış 

Labels:comment closed