4.SINIF SOSYAL BİLGİLER BİRİNCİ DÖNEM 2.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

4.SINIF SOSYAL BİLGİLERBİRİNCİ DÖNEM 2.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORUL

        1.I.Gelenek ve görenekler
II.Destanlar
III.Halk oyunları
IV.Türküler

Yukarıda verilenlerden hangileri kültürel değerlerimizdendir?
      A. I-II     B. I-II-III   C. II-III-IV     D.I-II-III-IV

 1. Aşağıdakilerden hangisi ata sporlarımızdan değildir?
   A. Güreş          B. Okçuluk        C. Cirit        D.Karete

 1. Aşağıda,kültürle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Milli kültür,günlük yaşantımızı etkiler .
  2. Bir ulusun dili ve gelenekleri,o ulusun kültürünü oluşturur.
  3. Milli kültürün oluşmasında o ulusun yaşantısı önemlidir.
  4. Milli kültür,dil sayesinde korunur.

  1. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürü oluşturan ögelerden sayılmaz?
         A.Düğünler    B.Masalla C.Ansiklopediler    D.Bayramlar

  1. “Atatürk,milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs……….da ……….vapuruyla…………çıkmıştır.

  A.1920-Bandırma-Samsun       
  B.1920-Samsun-Bandırma      
  C.1919-Bandırma-Samsun
     D.1919-Samsun-Bandırma

  1. Aile tarihini öğrenmek isteyen bir kişi,aşağıdakilerden hangisinden yararlanamaz?
        A.Aile büyüklerinden  B.Nüfus bilgilerinden            
         C.Aile fotoğraflarından
  D.Ders kitaplarından


  Milli kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
         A.Küçük çocuklara masal anlatılması
  B.Türkü,mani ve atasözlerinin derlenip kitap haline getirilmesi
  C.Düğünlerde davul zurna çalınması
  D.Kültür Bakanlığı’nın kurulması

  1. I.Zamanla oluşan değişimi fark eder. II.Karşılaştırma yapar.
  III.Sebep-sonuç ilişkisi kurar.    IV.Tarihi olayları ayırt eder.
       
         Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir film izleyen kişi aşağıdakilerden hangilerinin farkına varır?
  A.  I-IV       B.I-II         C.I-II-III    D.I-II-III-IV

  1.  I. Milli bilinci uyandırmak
  II. Milleti ortak amaç etrafında toplamak
  III.Milli heyecanın tüm yurda dağılmasını sağlamak
  IV. Milli birliği sağlamak

  Mustafa Kemal Samsun’a çıkarken yukarıdaki milli görüşlerden hangilerini amaçlamıştır?
         A.I-II-III    B.II-III-IV   C.I-III-IV    D.I-II-III-IV

       10.”Osmanlı Devleti, 1.Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’in önderliğinde zafer kazanarak dünya devletlerine  “……………………geçilmez! “ dedirtti.” Cümlesini hangi sözcük doğru tanımlar?
       A.İnönü      B.Sakarya        C.Çanakkale      D.Ankara

      11.Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz?
  A.Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerine 
  B.Türk milletinin birlik olma duygusuna
  C.Halkın dayanışmasına                                 
   D. Osmanlı ordusunun güçlü olmasına

      12. I.Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkılmalı
           II.İç savaş çıkaran sorunlar çözülmeli
           III.Yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz işletilmeli
           IV.Şehirler daha da güzelleştirilmeli

     Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
           A.I-II-III    B.II-III-IV C.I-III-IV  D.I-II-III-IV

       13.Kurtuluş Savaşı döneminde Türk kadınları da cephelerde kahramanca savaşmıştır.
          Aşağıdaki kahramanlardan hangisi hem doğu hem de batı cephesinde savaşmıştır?
       A.Kara Fatma B.Nene Hatun  C.Asker Saime D.Halide Edip

       14. (   ) Aile tarihimizi öğrenmek için sözlü tarih yöntemine ve atalarımızdan kalan belge
                    ve nesnelere başvurabiliriz.                        
       15. (    ) Olayların ve durumların oluş sırasına göre sıralanmasına kronoloji denir.
       16. (    ) Milli kültür,milli gururu ve bilinci güçlendirir.
       17. (    ) Bugün elimizde milli mücadele yıllarına ait hiçbir belge yoktur.
       18. (    ) Bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin tümüne kültür denir.
       19. (    ) Milli kültürümüzü yansıtan ögeler değişmeden günümüze kadar gelmiştir.
       20. (    ) Bayramlar; birlik,beraberlik ve kardeşliğin yaşatıldığı en güzel günlerdir.

      21. Bir kimsenin kronolojik yaşam öyküsünü bilmek,o kişinin………………..hakkında birçok bilgiye
           sahip olmamızı sağlar.      
      22. İnsanların kan bağı veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olmasına……………………..denir.

      23.Bir topluluğu belli bir amaç etrafında toplayan ve onları yönlendire kişiye…………………..denir.
      24.Kıyafetler önemli……………………………..ögelerdendir.
      25………………………………Türklerin ata sporlarındandır.

          [ akrabalık-okçuluk-lider-kültür-kimliği]  boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

                                  BAŞARILAR DİLERİM……….

  Labels:  comment closed