Misakı milli ve önemi nedir?

millide mustafa kemal misak millideki ile ilgili kararlar milli misaki millin milli onemi misaki millinin tarihimizdeki sosyal bilgiler misaki mili yerler misak millinin sonucu mondros
milli nerede milli misak mili millinin millinin misak milli kararla sosyal bilgiler nedir misak millinin nedir milliy mil misak-i milli nin onemi millide milli


L-MİSAK-I MİLLİ--PEYMAN-I MİLLİ
[ MİLLİ ANT]
(28 OCAK 1920)
1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölüne-mez.
Açıklama:
1-Bu madde Erzurum ve Sivas Kongresinin de ilk maddesidir.
2-Ülkeyi bölmek isteyenlere karşı bir tepkidir.
3-Kurtarılacak vatanın sınırları belli olmuştur.
2- İşgal altındaki Arap topraklarının geleceği bölge halkının vereceği oylara göre belirlenecektir.
3-Kars, Ardahan ve Batum’un geleceğinin belir-lenmesi için halk oylaması yapılacaktır.
4-Batı Trakya’nın geleceğinin belirlenmesi için halk oylaması yapılacaktır.
5-İstanbul ve Marmara Denizi her türlü tehlikeden uzak tutulursa; Boğazların dünya ticaret ve ulaşı-mına açılması mümkündür.
6-Azınlık hakları komşu ülkelerde Müslüman azın-lığa verilen haklar kadar olacaktır.
7-Siyasi, iktisadi ve hukuki gelişmemizi engelleyen sınırlamalar (kapitülasyonlar) kabul edilemez.
  
Misak-ı Millinin Önemi:
1-Milli mücadelenin hedefi kesin olarak belli oldu
2-Milli sınırlar meclis onayından geçti
3-Milliyetçilik anlayışının yerleştiği görüldü
4-Meclis kapitülasyonlara ilk ciddi tepkiyi gösterdi.
5-Milli mücadele için meclisin desteği alındı
6-Kurtarılacak vatan belli oldu
7-Türk halkının temel hakları dile getirildi.
8-Ulusal devlet anlayışı kabul edildi
9-Alınan kararlar Turancılığın benimsenmediğini gösterdi
10-Ümmetçiliğin yerini ulusçuluk aldı
11-Mustafa Kemal’in askerlik hakları iade edildi
12-Misak-ı Milliyi öfkeyle karşılayan İtilaf Dev-letleri İstanbul’u resmen işgal etti.
13-Tam bağımsızlık ilkesi benimsendi
  
Açıklamalar:
1-Misak-ı Millide hedefler belirlendiği halde; he-deflere gidilecek yolun belirtilmemesi Mustafa Ke-mal’e hareket serbestliği verdi.
2-Misak-ı Milli kararları Wilson Prensipleri ile çelişmez.
3-Misak-ı Millide Osmanlı borçlarının ödenmesine de değinil¬miştir.
4-Ulusal egemenlikten bahsedilmedi
5-Misak-ı Milli Lozan Konferansında bütün dün-yaca kabul e-dildi.
6-Sınırların belirlenmesinde Mondros Mütarekesi-nin imzalandığı anda işgal edilmeyen yerler ve Türkle¬rin çoğunlukta olduğu bölgeler ölçü alındı.
7-Misak-ı Milli ilk defa Londra Konferansında dün¬yaya duyu¬ruldu.

Labels:comment closed