Poliamin nedir?Poliaminler, ökaryot ve prokaryot hücrelerin olmazsa olmaz yapıtaşlarından putresin, kadaverin, spermidin ve spermin gibi primer amin gruplarından iki ya da daha fazla sayıda içeren organik bileşiklerdir.
Siklen, siklik poliaminler sınıfının temel yapıtaşı olarak görülmektedir.
 Polietilen amin ise aziridin monomerine
dayanan bir polimerdir.
İşlevleri 
Poliaminlerin hücre içindeki sentezi çok düzenli bir yapıya sahip olmasına karşın, bu moleküllerin temel işlevi tam olarak bilinmemektedir.DNA'ya bağlanan bu katyonlar belli aralıklarla sıralanmış diğer katyonlarla bileşikleri oluştururlar.
Hücresel poliamin sentezi engellendiğinde, hücre büyümesi ya tümüyle durmakta ya da büyük ölçüde yavaşlamaktadır. Bu durumda, hücre büyümesini olağan koşullara geri getirmek için ekzojen poliaminlerin sağlanması gerekecektir. Çoğu ökaryot hücre, hücre duvarlarında bu tür poliaminlerin hücre içine alınmasını kolaylaştıran poliamin taşıyıcı sistemler barındırmaktadır. Bu sistem hızla yenilenen hücrelerde oldukça etkindir ve henüz gelişim aşamasındaki bazı kemoterapötikler bunları hedef almaktadır.
Poliaminler, NMDA ve AMPA reseptörleri gibi birçok iyon kanalının önemli modülatörleridir. Voltaj-bağımlı potasyum kanallarını engelleyen bu yapılar, hücresel enerjinin (hücre zarındakiK+ iyonu değişimi gibi) korunmasına yardımcı olurlar.

Lineer poliaminlerin sentezi 

Putresin 

Putresin, her ikisi de arjininden başlayan iki farklı yolla elde edilir.
  • Birinci yol, arjininin arjinin dekarboksilaz (ADC) enzimi yardımıyla agmatine dönüştürülmesini temel alır. Bunu, agmatin imino hidroksilaz (AIH) ile agmatinin karbamilputresinedönüştürülmesi izler. Son olarak ise karbamilputresinden putresin elde edilir.
  • Arjininin ornitine dönüştürülmesiyle başlayan ikinci yol, elde edilen ornitinin ornitin dekarboksilaz (ODC) yardımıyla putresine dönüştürülmesi işlemlerinden oluşur.

Kadaverin 

Kadaverin sentezi.jpg
Kadaverin, lizinin lizin dekarboksilaz (LDC) ile tek adımlı tepkimesi sonucunda elde edilir.

Spermidin ve spermin 

Spermidin, dekarboksile bir S-adenosil-L-metionin (SAM) aminopropilik grubu kullanılarak putresinden elde edilir. Tepkime, spermidin sentaz yardımıyla gerçekleşir.
Spermin ise spermidinin SAM ile spermin sentaz eşliğinde tepkimesi sonucu elde edilir.
SPD SPM sentezi.jpg

Labels:comment closed